Sat. Dec 2nd, 2023

Hoang Duy Hùng

Vạch trần luận điệu xuyên tạc “Cách mạng màu – Cách mạng trắng” ở Việt Nam

KBCHNTV - Một số các báo đã cũng đã đăng bài này: https://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/vach-tran-luan-dieu-xuyen-tac-cach-mang-mau-cach-mang-trang-o-viet-nam-618660.html https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/158368/vach-tran-luan-dieu-xuyen-tac-cach-mang-mau-cach-mang-trang-o-viet-nam https://www.youtube.com/watch?v=Ji1gZz9xLhQ https://vietnamthoiluan.com/91193/vach-tran-luan-dieu-xuyen-tac-cach-mang-mau-cach-mang-trang-o-viet-nam/ http://xanhx.vn/thoi-su-va-goc-nhin/vach-tran-luan-dieu-xuyen-tac-xet-lai-lich-su-hong-thuc-hien-cach-mang-mau-cach-mang-trang-o-viet-nam-18012.html https://www.facebook.com/1665565480152001/posts/7941412549233898/ https://talentedge.edu.vn/nong-bao-dtdcsvn-vach-tran-luan-dieu-xuyen-tac-cach-mang-mau-cach-mang-trang-o-viet-nam/ https://www.tuyengiaokontum.org.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan-5111.html https://www.facebook.com/photo/?fbid=2248468765301401&set=pcb.2248468821968062&locale=id_ID https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/vach-tran-su-luon-leo-cua-thu-linh-cach-mang-trang-cau-ket-voi-to-chuc-khung-bo-viet-tan-711108 https://thainguyen.gov.vn/tin-tuc-hoat-dong/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/vach-tran-luan-ieu-xuyen-tac-cach-mang-mau-cach-mang-trang-o-viet-nam  https://tinhuygialai.org.vn/xay-dung-dang/vach-tran-luan-dieu-xuyen-tac-%E2%80%9Ccach-mang-mau-%E2%80%93-cach-mang-trang%E2%80%9D-o-viet-nam/vi-VN-53963-331.html (ĐCSVN) - Thắng lợi vĩ đại…

Verified by MonsterInsights