Video

Video của Youtuber Kẹo Ngọt Bolsa vạch trần những xấu xa của 3 dân cử Mỹ gốc Việt tại VNCH Bolsa Cuốc

  https://youtu.be/HVxHvH2PIzI https://youtu.be/ZY6NDW5q6Gs https://youtu.be/g9G6eLV5m_g https://youtu.be/MBbSDI_cLE4 https://youtu.be/eoJFrimzZYo https://youtu.be/uuofouQhHEo https://youtu.be/tv5qhcCMrnw https://youtu.be/3cGrwF9Hyfs https://youtu.be/jlijph_9ECs Clip chửi thề https://youtu.be/GtjYO2q9sYs https://youtu.be/vaCssJXieQ4 https://youtu.be/Ljpm5DcMoxA https://youtu.be/2ona3Q7uXrU https://youtu.be/85gKBK47aHQ https://youtu.be/K9pxp8thHuI

Verified by MonsterInsights