Sat. Dec 2nd, 2023

Lịch Sử

Video tổng hợp lễ thăm viếng và tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ của TBT đảng CSVN ngày 10/9/2023

  https://www.youtube.com/watch?v=O0aC7mCdm4k https://youtu.be/sKvRoIqw9YM https://youtu.be/G2IEPVWxpfQ https://youtu.be/HEgWXC1DuTo https://youtu.be/uFgwhw0MWjU https://www.youtube.com/watch?v=MCWTIlBoKCk https://youtu.be/FLKN-3ymK50 https://youtu.be/lxRsLaE1fiY https://youtu.be/c6biE8dhEQU  

Verified by MonsterInsights