Thu. Dec 7th, 2023

 

 

English version is below:

Lần này tôi đã sao chép gửi đến những nhân viên ở văn phòng Biện Lý ….

Ngày 31 tháng 7 năm 2023

Nơi nhận:
Thị trưởng Westminster và các Thành viên Hội đồng Thành phố
Giám Đốc Thành Phố Westminster Christine Cordon
Trợ lý Giám đốc Thành phố Westminster Adolfo Ozaeta
Luật sư thành phố Westminster Christian Bettenhausen
Cảnh sát trưởng Westminster Darin Lenyi

Vui lòng coi email này là một khiếu nại chính thức tiếp theo liên quan đến tình trạng của (các) cuộc điều tra về việc bán bất hợp pháp năm 2016 một lô đất của Liberty Park tại 13900 Monroe St ở Westminster CA. Bản sao bên dưới là các email tôi đã gửi yêu cầu Thành phố cập nhật trạng thái về cuộc điều tra này nhưng không có kết quả. Đã gần bốn tháng kể từ khi tôi gửi yêu cầu cuối cùng vào ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Vào thời điểm đó, Giám đốc Thành phố Christine Cordon nói với tờ báo Voice of OC rằng quá trình điều tra nội bộ đã kết thúc vào CUỐI THÁNG 9  (2022 – bây giờ là đã MƯỜI MỘT THÁNG!) và Hội đồng Thành phố đã đưa ra hướng dẫn được phát hiện cho thành phố tiếp tục. Đã gần một năm trôi qua kể từ khi hoàn thành cuộc điều tra nội bộ mà không có dấu hiệu nào cho thấy thành phố đã làm BẤT CỨ ĐIỀU GÌ để tiếp tục vụ việc này!

Không thể chấp nhận được việc Thành phố Westminster chưa “xử lý” và “chuyển” kết quả điều tra nội bộ lên các cơ quan cấp cao hơn để tiếp tục điều tra/truy tố! Nếu Thành phố đã làm như vậy, điều đó phải được báo cáo cho công chúng và một bản sao đã được biên tập lại của báo cáo điều tra nội bộ sẽ được cung cấp ngay lập tức.

Để so sánh, thí dụ thành phố lân cận Anaheim đã chi 1,5 triệu đô la cho cuộc điều tra nội bộ của họ, cuộc điều tra này được hoàn thành trong HƠN MỘT NĂM (bắt đầu một năm sau khi cuộc điều tra ở Westminster bắt đầu) và một bản báo cáo dài 353 trang đã được biên tập lại đầy đủ đã ngay lập tức được cung cấp cho công chúng/báo chí để kiểm tra. Anaheim hiện đang chuyển tiếp một bản sao đầy đủ chưa được chỉnh sửa của báo cáo tới Tổng chưởng lý California và OCDA (Chánh Biện Lý quận  Cam) để xem xét thêm.

Sau nhiều lần yêu cầu, tôi được biết Thành phố Westminster chỉ chi 36.189,29 đô la cho cuộc điều tra nội bộ kéo dài cả năm! Khi nói đến các vấn đề pháp lý, “tiền nào của nấy”. Rất rõ ràng là cuộc điều tra này lẽ ra không bao giờ được điều phối thông qua văn phòng Luật sư Thành phố và đáng lẽ phải được Giám đốc Thành phố đệ trình trực tiếp lên Đại bồi thẩm đoàn OC và/hoặc Công tố viên Quận OC. Một luật sư/điều tra viên tư nhân không thể triệu tập lời khai hoặc tài liệu của nhân chứng, vì vậy toàn bộ nỗ lực hầu như là vô ích ngoài việc trì hoãn đáng kể một cuộc điều tra chính thức hơn của cơ quan cấp trên.

Văn phòng Luật sư Thành phố đã ít nhất hai lần “cản trở công lý” bằng cách liên hệ trực tiếp với Văn phòng Biện lý Quận vào năm 2021 về trường hợp này. Văn phòng Luật sư Thành phố và Jones & Mayer chắc chắn có liên quan đến vụ án này, cả về mặt hình sự và dân sự, và lẽ ra KHÔNG CÓ QUYỀN THAM GIA vào cuộc điều tra này, bao gồm cả việc chọn công ty luật để tiến hành cuộc điều tra, điều mà họ đã làm. Đây dường như là Thành phố đang cố gắng lách luật một cách thuận tiện và hết thời hiệu truy tố hình sự và dân sự. Và những hành động đó (không hành động) có thể dễ dàng trở thành khoản phí bổ sung trong trường hợp này.

Không ai ở Tòa thị chính hoặc văn phòng Biện lý Quận OC có thể (hoặc sẽ) nói mọi thứ đang ở đâu với cuộc điều tra này.

Bài viết của Voice of OC từ tháng 4 năm 2023:

https://voiceofoc.org/2023/04/will-city-officials-ever-tell-westminster-taxpayers-why-they-sold-off-a-slice-of-liberty-park/ 

OCDA đã hoãn điều tra vụ mua bán cho đến khi Thành phố kết thúc cuộc điều tra nội bộ của chính mình, theo phát ngôn viên Kimberly Edds của DA hồi tháng Tư. “Thành phố được yêu cầu báo cáo với OCDA (Biện Lý Quận Cam) nếu cuộc điều tra đó tiết lộ bất kỳ bằng chứng nào về hành vi sai trái hình sự,” Edds cho biết trong một tin nhắn văn bản ngày 11 tháng 4. “Chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào từ Thành phố về kết quả điều tra độc lập của họ,” Kimberly Edds, phát ngôn viên của DA (Biện Lý) cho biết trong một email hồi tháng Tư trả lời các câu hỏi từ Voice of OC.

Có nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao DA (Biện Lý) lại đợi những người có vai trò trong vụ mua bán đáng ngờ này thông tin cho họ (DA – Biện Lý)  biết nếu có bất kỳ luật nào bị vi phạm.

Các cư dân của Thành phố Westminster theo đây yêu cầu Thành phố phải có hành động ngay lập tức để chuyển cuộc điều tra về vấn đề này lên các cơ quan cấp trên thích hợp và giải quyết các hành vi sai trái của văn phòng Luật Sư Thành phố. Nếu không làm như vậy, vấn đề này sẽ được đưa lên cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn cũng như các phương tiện truyền thông chính thống bao gồm đài truyền hình, báo chí, mạng xã hội, v.v.

XIN VUI LÒNG Coi EMAIL NÀY LÀ YÊU CẦU CHÍNH THỨC VỀ MỘT PHẢN HỒI TOÀN DIỆN BẰNG VĂN BẢN TỪ THÀNH PHỐ VỀ VẤN ĐỀ NÀY ĐỂ TÔI NHẬN KHÔNG TRỄ HƠN THỨ SÁU, NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 2023 LÚC 5 CHIỀU.

Terry Rains
Cư dân Westminster

Bản Anh ngữ

“DEMAND” EMAIL SENT TODAY RE: LIBERTY PARK INVESTIGATION 7/31/2023

This time I copied folks at the DA’s office….
July 31, 2023
Westminster Mayor and Members of the City Council
Westminster City Manager Christine Cordon
Westminster Assistant City Manager Adolfo Ozaeta
Westminster City Attorney Christian Bettenhausen
Westminster Chief of Police Darin Lenyi
Please consider this email a follow-up formal complaint concerning the status of the investigation(s) into the 2016 illegal sale of a parcel of Liberty Park at 13900 Monroe St in Westminster CA. Copied below are emails I have sent requesting a status update from the City on this investigation to no avail. It has been almost four months since I sent the last inquiry on April 11, 2023.
At that time, City Manager Christine Cordon told Voice of OC the internal investigation process was finished LAST SEPTEMBER (2022 – now ELEVEN months ago!) and that the City Council had provided direction to the city to move forward with the findings. It has now been almost a full year since the completion of the internal investigation with no indication the City has done ANYTHING to move this case forward!
It is unacceptable that the City of Westminster has not yet “processed” and “forwarded” the results of the internal probe to higher-level agencies for further investigation/prosecution! If the City has done so, that should be reported to the public and a redacted copy of the internal investigative report should be made available immediately.
For comparison, Anaheim spent $1.5 MILLION on THEIR internal probe which was completed in LESS THAN A YEAR (started a year after Westminster’s started) and a full redacted copy of the 353-page report was immediately made available to the public/press for inspection. Anaheim is now forwarding a full unredacted copy of the report to the CA Attorney General and OCDA for further consideration.
After several requests, I was told the City of Westminster only spent $36,189.29 on the entire year-long internal investigation! When it comes to legal matters, “you get what you pay for”. It is very clear this investigation should have never been coordinated through the City Attorney’s office and should have been submitted directly to the OC Grand Jury and/or OC District Attorney by the City Manager. A private attorney/investigator cannot subpoena witness testimony or documents so the entire endeavor was pretty much an exercise in futility other than to substantially delay a more formal investigation by a higher agency.
The City Attorney’s office has already, on at least two occasions, “obstructed justice” by contacting the District Attorney’s office directly in 2021 about this case. The City Attorney’s office and Jones & Mayer are most certainly implicated in this case, both criminally and civilly, and should have had NO INVOLVEMENT in this investigation including selecting the attorney firm to conduct it, which they did. This appears to be the City conveniently attempting to circumvent justice and run out the criminal and civil statute of limitations for prosecution. And those actions (non-actions) could easily become additional charges in this case.
No one at City Hall or the OC District Attorney’s office can (or will) say where things are at with this investigation.
The OCDA has held back from investigating the sale until the City wraps up its own internal probe, according to DA spokesperson Kimberly Edds back in April. “The city was asked to report to OCDA if that investigation revealed any evidence of criminal wrongdoing,” said Edds in an April 11 text message. “We have not heard anything back from the City regarding the outcome of their independent investigation,” said DA spokesperson Kimberly Edds in an April email response to questions from Voice of OC.
There are mounting questions as to why the DA would wait for those who had a role in this questionable sale to let them (DA) know if any laws were violated.
The residents of the City of Westminster do hereby demand the City take immediate action to escalate the investigation into this matter to the appropriate higher authorities and address the wrongdoings by the City Attorney’s office. Failure to do so will result in this matter being taken to a much higher authority as well as to mainstream media including television stations, newspapers, social media, etc.
PLEASE CONSIDER THIS EMAIL A FORMAL DEMAND FOR A COMPREHENSIVE WRITTEN RESPONSE FROM THE CITY ON THIS MATTER TO BE RECEIVED BY ME NO LATER THAN FRIDAY, AUGUST 4, 2023 AT 5PM.
Terry Rains
Westminster Resident
cc:
Orange County District Attorney Todd Spitzer
Orange County Deputy District Attorney Steven Schriver
Orange County District Attorney PIO Kimberly Edds
Westminster City Clerk Ashton Arocho
Westminster City Council Administrative Assistant Linh Doan

May be an image of grass

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights