Sat. Dec 9th, 2023

 

VinFast rút đề xuất chào bán cổ phần, tái khẳng định dùng sáp nhập để huy động vốn

VinFast withdraws proposed stock offering, reaffirms use of merger to raise funds

VinFast automotive site. Picture courtesy of VinFast.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights