Sat. Dec 9th, 2023

 

KBCHNTV – Vì dài 122 trang PDF nên tòa soạn gửi link để bạn đọc tiện theo dõi.

Click to access Report-on-immigration-fraud-02-May-2023-1.pdf

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights