Sat. Dec 2nd, 2023

KBCHNTV – Giải mã mặt thật của HDH trên các dư luận truyền thông trong nước. Nhưng sao giờ này chưa chế tài hoặc xử lý? Ít ra NNVN cũng phải có một thông báo chính thức để trấn an dư luận trong nước. Nhân Dân làm chủ sao Nhân Dân không được biết? 

Hội chứng Trung Quốc của Việt Nam

Vạch trần sự lươn lẹo của thủ lĩnh ‘cách mạng trắng’ cấu kết với tổ chức khủng bố Việt Tân

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights