Sat. Dec 2nd, 2023

 

KBCHNTV – Mọi chỉ trích, phê phán của Nghị viên Joe Đỗ Vinh không nhất thiết là quan điểm và chủ trương của KBCHNTV. Chúng tôi đồng ý các nạn nhân được nên tên trong video TD Media được phép bày tỏ quan điểm trên KBCHNTV nếu muốn.

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights