Thu. Dec 7th, 2023

 

 

Tiếng Việt bên dưới

From: Nguyen Hung <bacha52@gmail.com>
12:39 PM (2 minutes ago)
to response

To whom it may concern,

Recently in Vietnam community has an issue about 1st District OC new employee who named Van Tran.
Councilwoman of Westminster city Kimberly Ho has spoke on talk show of Saigon Entertainment Television (SET TV) https://youtu.be/vxdCM1rHUBY (dated 4/28/2023) about this incident.
The talk show was hosted by anchor Trong Doan in which at track number 32.00 minutes Council Kimberly Ho mentioned:
1. There is no such position Chief of Staff External Affair. According my KBCHN’s news staff Mr. Van Tran was introduced as Chief of Staff in many Vietnamese communities as Chief of Staff.
2. Is there a confusing between Mr. Chris Wangsaporn and Van Tran? (exhibit 1)
3. Such position was held by Mr. Van Tran is shown only on website bos1.ocgov.com/staff and there is not anywhere in OCgov.com website. So this is the official title?
4. Who is Hung Le? (Exhibit 2) the name doesn’t show on OCgov website or no longer exist? (Exhibit 3)
5. Even I got an answer from OCBot (Exhibit 4 and Exhibit 5) There is no name of Van Tran and Hung Le?
6. I would like to know the salary of Mr. Van Tran (I overheard that was over 130,000.00/year) about 100 thousand less than supervisor Andrew Do and while Mr. Michael Schaffer is only little bit over 5 thousands (Exhibit 6 and exhibit 7) Is this total of  Michaela Schaffer and Tom Whitacare ( 125 K + 5K = 130K.) Both of them were fire to make room for Van Tran?
Thank you for your attention and response ASAP.
Best regards,

https://kbchntv.net/2023/05/07/thu-nb-nph-gui-cho-giam-sat-vien-quan-cam-ve-chuc-vu-cvp-cua-ong-tran-thai-van/

Vietnamese:

Người gửi: Nguyễn Hùng <bacha52@gmail.com>

Gửi những viên chức có thể quan tâm,

Gần đây trong cộng đồng Việt Nam có một vấn đề về nhân viên mới của Đơn ví, Quận Cam tên là Trần Thái Văn.

Nghị viên thành phố Westminster Kimberly Hồ đã lên tiếng trên talk show của Đài Truyền Hình Giải Trí Sài Gòn (SET TV) https://youtu.be/vxdCM1rHUBY (ngày 28/4/2023) về vụ việc này.

Buổi tọa đàm do người dẫn chương trình Trọng Đoàn điều hành, tại đoạn video số 32.00 phút, nghị vien Kimberly Hồ đã đề cập:

1. Không có chức vụ Chánh Văn Phòng Đối Ngoại. Theo điều tra của phóng viên tin tức KBCHN, ông Trần Thái Văn được giới thiệu là Chánh Văn Phòng trong nhiều sinh hoạt cộng đồng người Việt.

2. Có sự nhầm lẫn giữa ông Chris Wangsaporn và Trần Thái Văn ? (Hình 1)
3. Chức vụ này của ông Trần Thái Văn chỉ được thể hiện trên trang web bos1.ocgov.com/staff và không có bất cứ nơi nào trong trang web của OCgov.com. Vì vậy, đây là tiêu đề chính thức?

4. Hưng (hoặc Hùng) Lê là ai? (Exhibit 2) tên Hung Le không hiển thị trên trang web của OCgov hoặc không còn tồn tại nữa? (Hình 3)

5. Ngay cả tôi cũng nhận được câu trả lời từ OCBot (Hình 4 và hình 5) Không có tên của Trần Thái Văn và Hung Le?

6. Tôi muốn biết mức lương của ông Trần Thái Văn (tôi nghe nói là hơn 130.000.00/năm) thấp hơn giám sát viên Andrew Đỗ khoảng 100 nghìn và trong khi ông Michael Schaffer chỉ hơn 5 nghìn một chút (Phụ lục 6 và phụ lục 7) Đây có phải là tổng số của Michaela Schaffer và Timothy Whitacare ( 125 K + 5K = 130K.) Cả hai đều phải cho nghỉ việc để nhường chỗ cho Trần Thái Văn?

Cảm ơn quý vị đã quan tâm và trả lời càng sớm càng tốt.

Trân trọng,
E-signature

Exhibit 1
Exhibit 2
Exhibit 3
Exhibit 4
Exhibit 5
Exhibit 6
Exhibit 7
Exhibit 8

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights