Phút thứ 32.00 Nghị viên Kimberly Hồ đưa bằng chứng Trần Thái Văn tự xung là Chánh Văn phòng của Đơn vị 1 Giám Sát Viện quận Cam mà Giám Sát Viên Andrew Đỗ im lặng không xác nhận hoặc cải chính

 

 

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights