Sat. Dec 2nd, 2023
Ngày 05 tháng 5, 2023
Thông tin liên quan:

Quá trễ cho tự do: cựu thuyền nhân bị bỏ rơi đã qua đời:

https://machsongmedia.org/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1934-qua-tre-cho-tu-do-cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi-da-qua-doi.html

Nghịch lý cựu thuyền nhân: giả được cưu mang nhân đạo; thật tiếp tục lưu lạc, vô tổ quốc:

https://machsongmedia.org/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1923-nghich-ly-cuu-thuyen-nhan-gia-duoc-cuu-mang-nhan-dao-that-tiep-tuc-luu-lac-vo-to-quoc.html

Hai cảnh đời tương phản giữa thật và giả:

https://machsongmedia.org/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1922-hai-canh-doi-tuong-phan-giua-that-va-gia.html

Từ Thái Lan, Linh Mục Namwong kêu cứu cho các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi:

https://machsongmedia.org/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1918-tu-thai-lan-linh-muc-namwong-keu-cuu-cho-cac-cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi.html

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights