Với tiêu đề: “Báo cáo: Những chiếc xe điện có thể quá tải cho những khu đậu xe cũ”

Electric vehicles may be too heavy for old parking garages: report

By Gary Gastelu | Fox News

https://www.foxnews.com/auto/electric-vehicles-heavy-parking-garages-report.amp

 

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights