https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade/uyghur-forced-labor-prevention-act-statistics

Đạo luật ngăn ngừa lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA) của Hoa Kỳ thiết lập một giả thuyết có thể bác bỏ rằng việc nhập khẩu bất kỳ hàng hóa, đồ đạc, vật phẩm và hàng hóa nào được khai thác, sản xuất hoặc sản xuất toàn bộ hoặc một phần tại Khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hoặc được sản xuất bởi một số thực thể, sẽ bị cấm theo Mục 307 của Đạo luật thuế quan năm 1930 và những hàng hóa, đồ đạc, vật phẩm và hàng hóa đó không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Quyết định này được áp dụng trừ khi Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) xác định, thông qua bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, rằng hàng hóa, đồ đạc, vật phẩm hoặc hàng hóa không được sản xuất bằng lao động cưỡng bức hoặc UFLPA không áp dụng cho hàng hóa, đồ vật đó , hoặc hàng hóa đang tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Số liệu thống kê được cung cấp bên dưới là các lô hàng được UFLPA đánh giá hoặc thực hiện hành động.

Để biết thêm thông tin về các thuật ngữ và số liệu được sử dụng trong trang tổng quan này, vui lòng xem từ điển dữ liệu. Để truy cập thêm dữ liệu liên quan đến thương mại, vui lòng truy cập Cổng dữ liệu CBP những số liệu đã bị cấm nhập vào Hoa Kỳ.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights