Bấm vào hình để xem những nội dung khác

FALL of SG (114)

THE LAST BATTLE - NEWSWEEK MAGAZINE APRIL 28, 1975

Vietnam War - Fall of Saigon

SAIGON May 1975 - Street sale of North Vietnamese flags

The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975 - The Vietcong cutting hair and "western" clothes.

1982 Vietnamese Boat People - Thuyền nhân Việt Nam

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights