Người gửi:  Nguyễn Hùng                                                                   8-3-2023
Freelance Reporter
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

 

Nơi nhận: Honorable Mayor, Chi Charlie Nguyen
Honorable City Council member
Honorable City Manager and Lawyer

 

Chủ đề: Phó Thị trưởng tiếp tục dùng video trên kênh youtube tấn công tôi là Cộng Sản

 

Kính thưa quý vị,

 

Hôm nay tôi có một vài câu chuyện để chia sẻ với quý vị như sau:

 

 1. Để tránh một vụ kiện liên quan đến thành phố do nhóm Tam Nhân Bang Charlie-Namquan-Amy gây nên. Đó là hủy bỏ dự án xây dựng tượng đài Quảng Trị. Quý vị không thể chấp thuận đề án và đề cử nhân sự xong lại đổi ý hủy bỏ. Tôi tin chắc các thành viên trong Ủy ban này sẽ thưa thành phố về sự bội tín. Hãy tiến hành dự án trở lại.

 

 1. Về sự kiện tôi bị tố đích danh là Việt gian (Cộng sản Việt Nam) và nhận chỉ thị từ chính phủ Việt Nam để phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng Việt Nam ngày 22/2/2023 bởi một thành viên của tổ chức Liên Minh Dân Tộc Việt Nam. Tôi đã viết thư tường trình cho cảnh sát Westminster vì tôi đã bị hăm dọa. Tôi cũng đã viết thư cho Giám đốc và luật sư thành phố. Cho đến nay tôi vẫn chưa được trả lời. Hôm nay tôi trân trọng thông báo nếu không có lời giải thích cho đến phiên họp kế tiếp tôi sẽ chính thức làm đơn thưa Thị trưởng và luật sư thành phố đã vi phạm luật Oral Communications khi cả 2 người đã không ngăn cản ông Đoan Ly (?) đã dùng diễn đàn này của thành phố để vu khống tôi là công sản và nhận chỉ thị của chính quyền Việt Nam phá hoại sự đoàn kết cộng đồng. Trước các buổi họp Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn đều nhắc nhở những người phát biểu chỉ nói những sự kiện liên quan đến thành phố không đề cập cá nhân và người vắng mặt. Khi ông Đoàn Lý phát biểu tôi đã không có mặt vì ra về và trước đó lúc 7.30 ông này đã muốn hành hung tôi khi tôi ra về vì tôi tố cáo tổ chức LMDTVN (Hình 1)

Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn tiếp tục dùng kênh Youtube để vu khống tôi là Việt gian cùng các vị khác như Kimberly Hồ, Carlos Manzo, Tài Đỗ và Bùi Phát. Đây có phải là chính sách của thành phố? Nếu không thì Phó Thị Trưởng có quyền làm như vậy hay không? Tôi sẽ thêm tên Namquan Nguyễn vào đơn kiện thành phố cho phép nhục mạ cư dân trong các phiên họp hội đồng và ngoài công cộng. Đây là minh chứng hùng hồn thành phố đã bị nhóm tam nhân bang lừa gạt trong ngày 8-2-2023 khi họ dùng quyền lực đa số để rút lại 2 nghị quyết:
Rescind Resolution No. 5087, Which Previously Censured Mayor Chi Charlie Nguyen and Rescind Resolution No. 5100, Which Previously Censured Former Mayor Tri Ta để dễ bề dùng Youtube nhục mạ và vu khống cư dân kể cả đồng viện Kimberly Hồ và Carlos Manzo. Ông Manzo không phải là người Việt Nam? (Hình 2 – 3 –  4 – 5)

 

 1. Quý vị nghĩ sao Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và Phó Thị trưởng Namquan Nguyễn vào ngày 25/2/2023 đã tham dự buổi tiệc do Vietnamese American Business Association (VABA) của ông David Dương tổ chức tại Milpitas. Vậy 2 người này có vi phạm nghị quyết số 4953 của thành phố hay không? Vì buổi tiệc này được bảo trợ bởi Vietnam Airlines, một công ty quốc doanh của chính phủ Việt Nam và hãng xe hơi điên Vinfast, doanh nghiệp giàu nhất Việt Nam. VABA theo tôi được biết cũng đã bị tiểu bang California chế tài đình chỉ hoạt động từ ngày 5/10/2021 (Suspended SOS.) Vụ việc Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn trao bằng tưởng lục cho VABA đúng hay sai và các nghị viên khác có đồng ý hay không? (Hình 6 – 7 – 8 – 9 -10 -11 -12 -13)


 1. Tôi mới vừa được biết thêm một chuyện Namquan đã lạm dụng chức vụ Phó Thị trưởng và dùng logo của thành phố đẩ làm chuyện riêng tư giữa ông và ông Frank Jao, tổng giám đốc công ty Bridegecreek. Tôi nhớ trước đây Nghị viên Amy Phan West cũng đã vi phạm và bị sở cảnh sát Westminster đã khuyến cáo. Sau đó nghị viên Amy West đã phải thu hồi các văn bản. Vậy xin hỏi Giám đốc thành phố Christine Cordon, luật sư Christian Bettenhauser và các vị liên đới trách nhiêm danh dự của thành phố nghĩ sao?

 

 1. Ông Namquan và ông Nguyễn Tiến Dũng đã gây quỹ cho một tổ chức tại Việt Nam, vậy ông có giấy phép của bộ Nội Vụ tiểu bang hoặc chính quyền liên bang không? Tổ chức này có tên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ ở Việt Nam và đã bị chính quyền Việt Nam kết án là một tổ chức tội phạm. Vậy tại sao ông gây quỹ cho một tổ chức tội phạm ở Việt Nam? Nếu không gửi tiền về cho tổ chức này ở Việt Nam thì số tiền ông gây quỹ đang được ai giữ, bao nhiêu tiền và có báo cáo cho chính quyền Hoa Kỳ không?

 

 1. Trên kênh Youtube ông đã bán các sản phẩm kỷ niệm của cựu Tổng thống Donald Trump. Vậy ông có giấy phép được bán hàng không? Xin yêu cầu cung cấp giấy phép bán hàng và báo cáo tiền thu nhập và thuế tiểu bang và liên bang. Lẽ dĩ nhiên không có luật cấm Phó Thị trưởng đi bán hàng dạo trên mạng. Nhưng chắc chắn có luật muốn làm thương vụ ông phải có giấy phép buôn bán và phải đóng thuế. Ông là Phó Thị trưởng hãy làm gương cho dân chúng. Không ai được quyền ngồi trên pháp luật, Phó Thị trưởng không là gì cả hãy nhớ như vậy.

 

Trong khi chờ đợi sự quan tâm và quyết định của quý vị. Xin Thượng Đế ban ơn cho mọi người và sức khỏe để tiếp tục điều hành tốt đẹp.

 

Trân Trọng

__________________________________________

Nguyen Hung

Editor-In-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

 

cc:

– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

 

 

From:      Nguyen Hung                                                                   Mar-8-2023
Freelance Reporter
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

 

From:       Honorable Mayor, Chi Charlie Nguyen
Honorable City Council members
Honorable City Manager and Lawyer

 

Topic: The Vice Mayor continues to use videos on youtube to slender me as a Communist

 

Ladies and gentlemen,

 

Today I have a few stories to share with you:

 

 1. To avoid a city-related lawsuit caused by the Charlie-Namquan-Amy trio please re-instate. That is to cancel the project to build Quang Tri monument. You cannot accept the project and nominate the staff and then change your mind and cancel. I am sure the members of this Committee will speak to the city about the infidelity. Let’s get on with the project again.

 

 1. About the fact that I was accused of being a Vietnamese Communist and received instructions from the Vietnamese government to destroy the unity of the Vietnamese community on February 22, 2023 by a member of the Alliance of Vietnamese People. I wrote a letter to the Westminster police because I was threatened. I have also written to the Director and the city attorney. So far I have not received a reply from the City. Today I am pleased to announce that if there is no explanation until the next meeting, I will officially file a lawsuit against the Mayor and the city attorney who violated the Oral Communications rules when both of you did not stop Mr. Doan Ly. (?) used this city forum to slander me as a communist and receive instructions from the Vietnamese government to destroy community solidarity. Before the meetings, Mayor Charlie Chi Nguyen reminded the speakers to only talk about events related to the city, not to mention individuals and absentees. When Mr. Doan Ly spoke, I was not present because I was left and before that at 7.30 pm he wanted to assault me when I was leaving because I denounced his Alliance of Vietnamese People (Exhibit 1).

 

 1. Vice Mayor Namquan Nguyen continued to use the Youtube channel to slander me as a Vietnamese Communist along with other people such as Kimberly Ho, Carlos Manzo, Tai Do and Bui Phat. Is this city policy? If not, does the Vice Mayor have the authority to do so? I will add Namquan Nguyen to my lawsuit against the city for allowing humiliation of residents during council sessions and in public. This is an eloquent proof that the city was deceived by the triumvirate on February 8, 2023 when they used majority power to withdraw 2 resolutions:

Rescind Resolution No. 5087, Which Previously Censured Mayor Chi Charlie Nguyen and Rescind Resolution No. 5100, Which Previously Censured Former Mayor Tri Ta. It seems they easily use Youtube to insult and slander residents, including fellow students Kimberly Ho and Carlos Manzo. Mr. Manzo is not Vietnamese? (Exhibit 2, 3, 4, 5)

 

 1. What do you think Mayor Charlie Chi Nguyen and Deputy Mayor Namquan Nguyen on February 25, 2023 attended a party organized by Mr. David Duong’s Vietnamese American Business Association (VABA) in Milpitas. So do these two people violate the city’s resolution 4953? Because this party is sponsored by Vietnam Airlines, a state-owned company of the Vietnamese government, and Electric Vehicle company Vinfast, the richest business in Vietnam. As far as I know, VABA has also been suspended by the state of California from October 5, 2021 (Suspended SOS.) The case of Mayor Charlie Chi Nguyen giving a certificate of merit to VABA right or wrong and other members of the council. agree or not? (Exhibit 6, 7, 8.) Mr. David Duong is member of Vietnamese Business Association was formed by Vietnamese Government in 2009 (Exhibit 9, 10, 11, 12)

 

 1. I just learned another story that Namquan abused his position of Vice Mayor and used the city’s logo to make private matters between him and Mr. Frank Jao, the general manager of Bridgecreek. I remember Councilman Amy Phan West also violated same issue and was warned by the Westminster police department in the past. Congressman Amy West then had to withdraw the documents. So, what do you think, City Manager Christine Cordon, attorney Christian Bettenhauser and the city’s honorable associates?

 

 1. Mr. Namquan and Mr. Nguyen Tien Dung raised funds for an organization in Vietnam, do you have a license from the State Department of Home Affairs or the federal government? This organization is called Thien Am Ben Bo Vu Tru in Vietnam and has been convicted by the Vietnamese government as a criminal organization. So why are you raising money for a criminal organization in Vietnam? If you don’t send money to this organization in Vietnam, who is keeping the money you raise, how much money and is it reported to the US government?

 

 1. On his Youtube channel, he sold commemorative products of former President Donald Trump. So do you have a license to sell? Please show me a sales permit and state and federal tax and income statements. Of course, there is no law prohibiting the Vice Mayor from selling goods online. But there is certainly a law to do business, you must have a business license and pay taxes. You are the Vice Mayor, please set an example for the people. No one is above the law, the Vice Mayor is nothing remember that.

While waiting for your consideration and decision. May God bless everyone and good health to continue to run well.

 

Best regards

__________________________________________

Nguyen Hung

Editor-In-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchntv.net
email: bacha52@gmail.com

 

cc:

– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights