Chào anh Nguyễn Hữu Thắng,

Lẽ ra tôi không trả lời thư anh viết vì sau khi tôi ra Thông Cáo số 1 và 2, anh không còn sinh hoạt trong hệ thống Tổng Hội nữa. Tuy nhiên trong tinh thần chiến hữu thì dù sao anh cũng đã từng sinh hoạt cùng Khu Hội Nam Cali và Tổng Hội. Nên tôi thay mặt Tổng Hội (Thông qua các Chiến hữu trong Ban chấp hành) và tất cả đều đồng thuận, thì thư này mới đến tay anh Thắng.  Cũng như để thông báo cho tất cả các Thành viên của tất cả các Khu Hội thuộc cơ chế của Tổng Hội được biết.

Thưa anh Thắng,

Tôi, Huỳnh Công Ánh Chủ Tịch Tổng Hội  CTNCT Việt Nam,  chưa bao giờ điện thư riêng cho anh Thắng như anh viết :“ TRẢ LỜI ĐIỆN THƯ CỦA C/H CHỦ TỊCH HUỲNH CÔNG ÁNH (THÔNG BÁO SỐ 1)”…

Là không chính xác. Tôi chỉ thay mặt Ban Chấp Hành Tổng Hội cùng với Chiến hữu Tổng Ủy Viên Giám Sát Trung Ương và Chiến hữu Tổng Thư Ký,  để gởi ra Thông Cáo số 1 và 2 (Sau khi họp và quyết định cùng BCH Tổng Hội gồm 5 người)

-Anh Nguyễn Hữu Thắng viết :

” Điều 1 Bản thông cáo : TH. Quy kết như sau : Tình nguyện đứng ra đảm nhận nhiệm vụ thành lập BCH Khu Hội CTNCT Nam California nhiệm kỳ 2023-2025, kề từ 7/1/2023 đến nay không đủ túc số BCH Khu Hội. Theo Chương 10, Điều 38+47 của Bản Điều Lệ Tổng Hội.

  1. Xin được giải trình :  Đại Hội Bầu cử Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát KH.Nam Cali. diễn ra trong buổi sáng ngày 9/11/2023, tại Thư Viện VN. Westminster ave.

Chủ Tọa Đoàn điều khiển :

–  Chủ tịch : CH CAO GIA Tổng Ủy Viên Giám Sát TH.

–  Phó Chủ tịch : CH PHẠM GIA ĐẠI Phó Chủ Tịch Nội Vụ TH.

–  Thư Ký : CH NGUYỄN VĂN THANH Cựu CT Khu Hội CTNCT Nam California.

* Bầu Ban Chấp Hành : Không có Liên danh nào ứng cử.

–   Để giải quyết bế tắc này, toàn thể tham dự viên đồng thanh quyết nghị tu chính tại chỗ Điều 8.2.1 BAN CHẤP HÀNH …

–  Trong bản Điều Lệ Nội Quy KH Nam Cali như sau : Kể từ nay 9.11.2023 Bãi bỏ bầu theo thể thức Liên Danh, Đại Hội chỉ bầu vị Chủ Tịch, sau đó vị Chủ Tịch tìm các nhân sự vào các chức vụ (2) Phó Chủ Tịch (Nội Vụ & Ngoại Vụ) – Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ – Nhiệm kỳ 3 năm.

*Áp dụng Điều Lệ Bầu cũ mới tu chính, 3 đơn danh được để cử :

–  CH. Nguyễn Hữu Cúc, Chủ tịch BCH. đương nhiệm

–  CH. Vũ trọng Mục, Cố vấn đương nhiệm

–  CH. Nguyễn hữu Thắng, Tổng Thư Ký BCH. đương nhiệm.

* Chủ Tọa Đoàn hỏi 3 C/h. Được đề cử : – CH. Cúc và CH. Mục đều trả lời KHÔNG. CH. Thắng trả lời CÓ.

–  Cuộc bầu cử tiến hành và C/h. Nguyễn Hữu Thắng đạt tối đa phiếu bầu và đã được bầu tín nhiệm công khai trong chức vụ Tân Chủ Tịch KH.CTNCT. Nam Cali.

Bầu Ban Giám Sát : – Vừa bầu xong BCH. CH. Phạm Gia Đại, Phó Chủ Tịch/Chủ tọa Đoàn tuyên bố chấm dứt” ..

Ngưng trích.

***Trả lời:

Tóm lược  Đại hội bầu cử BCH Khu Hội và Ban Giám Sát Cali ngày 9/11/2023 tại Thư Viện VN đã diễn tiến như sau:

  1. Chủ tọa điều khiển: Chiến Hữu Cao Gia (Tổng Ủy Viên Giám Sát Tổng Hội )
  2. Chiến hữu Phạm Gia Đại (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Tổng Hội)
  3. Chiến hữu Nguyễn Văn Thanh (Thư Ký cựu Chủ Tịch Khu Hội Nam Cali)

Lưu Ý:  Sau khi chủ tọa cuộc bầu cử này thì hai Chiến hữu chủ tọa đã có hai Văn bản nhận định về cuộc Bầu cử.

* A: Điện thư của Chiến hữu Phạm Gia Đại (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Tổng Hội CTNCT Việt Nam)

* B: Văn bản nhận định thực trạng Khu Hội CTNCT Nam Cali của Chiến hữu Cao Gia (Tổng Ủy Viên Giám Sát Tổng Hội) (Xin đọc hai văn bản trên nếu cần). Bài viết chỉ ra rằng anh Nguyễn Hữu Thắng chưa đủ điều kiện để đảm nhận chức vụ Lãnh Đạo Khu Hội.

***Để giải quyết bế tắc này, đa số Tham dự viên chấp nhận:

-Anh Nguyễn Hữu Thắng tình nguyện là Đơn Danh và đứng ra lập Liên Danh sau.

-Không có việc chấp nhận cho anh Nguyễn Hữu Thắng làm Chủ Tịch ngay ngày hôm đó vì trái nội quy.

-Không có quyết định nào nói tu chính bãi bỏ bầu cử Liên Danh và bầu cử Chủ Tịch trước rồi tìm nhân sự BCH sau (như anh Thắng viết)

-Ban chủ tọa cũng yêu cầu anh Thành thư ký ghi vào biên bản nhưng anh Thành hoàn toàn ngồi thụ động và không ghi chép gì cả.

Ban Chủ Tọa thấy chưa có cuộc bầu cử nào thiếu tổ chức, hầu như không có khán giả tham dự như lần bầu cử này.

***Về sự vi phạm nội quy này của anh Nguyễn  Hữu Thắng,

Chiến hữu  Cao Gia (Tổng Ủy Viên Giám Sát) và Chiến hữu Phạm Gia Đại (Phó Chủ Tịch Nội Vụ) đã mời họp Chiến hữu  Vũ Trọng  Mục và các Anh Chị Hậu Duệ tham gia Ban Chấp Hành để giải thích vấn đề: Đề nghị anh Nguyễn Hữu Thắng khi thành lập Ban Chấp Hành Khu Hội, phải báo ngay danh sách này lên Tổng Hội xét duyệt và mời Tổng Hội xuống tham dự lễ ra mắt để chứng nhận, thì Tân BCH này mới thành hình và LÚC ĐÓ anh Nguyễn Hữu Thắng mới được chính thức chấp nhận là Chủ Tịch Khu Hội. Như thế mới hợp lệ và hoàn chỉnh.

***Nhưng một hai tháng trước khi thành lập Ban Chấp Hành,  anh Nguyễn Hữu Thắng đã gởi Thiệp mời đi khắp Hội đoàn, Đoàn thể…mà không hề gởi thư mời lên Tổng Hội, là Cơ quan thẩm quyền cấp trên của anh Nguyễn Hữu Thắng, và trên Thư mời thì đã có Logo-Letterhead, giấy phép nonprofit, đóng mộc… như vậy, anh Thắng đã tự cho mình là Chủ Tịch Khu Hội rồi-không cần Tổng Hội chứng nhận nữa. Đây là điều bất hợp pháp.

***Để kết điều 1, anh Nguyễn Hữu Thắng đề nghị Tổng Hội thi hành nghiêm chỉnh điều 47 chương 12 trong Bản điều lệ về khai trừ một Chủ Tịch. Anh  Nguyễn Hữu Thắng viết như sau:

-Trích : “ Đề nghị Tổng Hội thi hành nghiêm chỉnh điều 47, chương 12 trong Bản Điều Lệ/Hội Tù Nhân Chính Trị Việt Nam đã ghi như sau :” ỦY BAN GIÁM SÁT TRUNG ƯƠNG hoạc KHU HỘI có BỔN PHẬN TRIỆU TẬP ĐHD. phiên bất thường để bãi nhiệm và phải đươc ¾ số phiếu truất phế.”…

Ngưng trích.

***Trả lời: Phần này hoàn toàn không phù hợp cho trường hợp của anh Nguyễn Hữu Thắng vì anh Thắng chưa bao giờ  được Tổng Hội chấp nhận hợp pháp là Chủ Tịch của Ban Chấp Hành Khu Hội. Chức Chủ Tịch có tên Nguyễn Hữu Thắng ghi trên Thư Mời gởi đi khắp nơi là chức vụ ma và bất hợp pháp. Và nếu triệu tập Đại Hội Đồng (như anh Nguyễn Hữu Thắng đề nghị) thì triệu tập để bãi nhiệm ai? Và bãi nhiệm chức vụ gì?!

-Anh Nguyễn Hữu Thắng viết:

“-  Khu Hội đã gửi THIỆP MỜI coi như đã thông báo và nghĩ rằng Tổng Hội sẽ đề cử Đai Diện đến tham dự và chứng nhận”.

***Trả lời: Về việc trên, Tổng Hội không hề nhận được Thư Mời qua Bưu Điện về việc ra mắt Tân BCH Khu Hội ngày 28-2-2023 trong khi anh Thắng đã gởi Thư Mời đến các Hội đoàn, Đoàn thể… từ mấy tuần trước ngày Đại Hội. Vì các Chiến hữu trong BCH khuyến cáo nên sau cùng anh Thắng đã gởi Thư Mời bằng Email đến tôi và một số thành viên của Tổng Hội. nhưng trong Thư Mời cũng không hề đề tên mời ai? Anh Nguyễn Hữu Thắng xem kỹ lại trong Thư Mời có chỗ nào mời BCH Tổng Hội đến tham dự lễ ra mắt Tân BCH của anh không? Và sau khi có nhiều người phản đối cách mời không được tôn trọng của anh Thắng, anh có viết lời xin lỗi, lý do là vì  “không có địa chỉ của các C/h BCH Tổng hội”…Nếu anh Thắng thật sự có thành ý mời BCH Tổng Hội thì anh có thể tìm được địa chỉ của các Chiến hữu rất dễ dàng.

Như vậy Tổng Hội đã không được mời chính thức, chứng tỏ anh Thắng thiếu sự tôn trọng, có ý coi thường Tổng Hội và điều này không thể chấp nhận được .

Trích thư anh Nguyễn Hữu Thắng:

“NHẬN ĐỊNH : Rất vắn tắt. (của anh chị em trong BCH/Khu Hội)

1-  NHT. Tân Chủ tịch KH/Nam Cali được bầu chính thức và hợp lệ.

2-  NHT. Phải thành lập BCH, để điều hợp sinh hoạt của KH. Nam Cali trong nhiệm kỳ 2022-2025

3-  Trong công việc (nhiều khó khăn, nhiều trở ngại) không thể tránh sơ xuất đã có…

4-  BCH/KH/NCA đang nỗ lực tiến hành công tác và cần được giúp đỡ.

5-  CH/Tổng Hội Trưởng nghi ngờ NHT muốn ly khai, nghi ngờ thì không thể kết tội công khai, làm hoang mang dư luận.

6- Trong lúc Khu Hội đang làm việc túi bụi, NHT. Không tránh khỏi sai sót, Tổng Hội đã không hỏi han, trợ giúp trong tình bao dung huynh đệ mà chỉ luôn bắt bẻ, khống chế, đe dọa, để thể hiện quyền lực cứng nhắc quá đáng.

7- Lưu ý đặc biệt nhân vật PHẠM GIA ĐẠI đã tiếp xúc với một số C/h quen biết để vận động gây chia rẽ, chống đối, bất hợp tác với BCH/KHNCali. (có nhân chứng). Xúi giục, đe dọa, gây hoang mang làm phân hóa hàng ngũ Hậu Duệ Vi Dân khiến các em buồn lòng và không cộng tác vơi KH/Nam Cali, (có chứng cớ). PGĐ đã có ác ý, hồ đồ và gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ cũng như gây hiểu lầm rất nhiều giữa Tổng Hội với KH/Nam Cali. Chứng cớ đã rõ trong bản TÌNH HÌNH LẬP KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI NAM CALI.

8- Đề nghị TH. thận trọng, tránh bè phái lộng hành, ngày càng lấn tới lấn tới, khuynh loát nội bộ gây hại cho uy tín gia đình cựu TNCT/VN.

9- TH. đã không gửi Bản Cáo Trạng cho NHT. đọc trước và dành cho NHT được giải trình trước khi quy kết tội trạng. BỊT MIỆNG, ĐỘC ĐOÁN, thiếu công bằng không được phép thực hiện trong xứ sở tự do Hoa Ky, lại càng không nên áp dụng  trong hội đoàn rất cần TÌNH THƯƠNG như trong tập thể, gia đình anh em TNCT/VN hải ngoại.

10- NHT. chưa có hành động nào chứng tỏ tách rời khỏi TH. lập Khu Hội riêng”…

Ngưng trích.

Tôi xin trả lời từng điểm một về Phần Nhận Định trên của anh Nguyễn Hữu Thắng.

-Trích thư anh Nguyễn Hữu Thắng ( Điều 1)

1-  NHT. Tân Chủ tịch KH/Nam Cali được bầu chính thức và hợp lệ

Ngưng trích.

***Trả Lời:

1- Anh Nguyễn Hữu Thắng chưa được chính thức chấp nhận là Tân Chủ Tịch Khu Hội Nam Cali vì cách bầu cử đã trái với nội quy và không hợp lệ đối với điều lệ nội quy của Tổng Hội.

-Trích thư anh Nguyễn Hữu Thắng  ( Điều 2)

2-  NHT. Phải thành lập BCH, để điều hợp sinh hoạt của KH. Nam Cali trong nhiệm kỳ 2022-2025

Ngưng trích.

***Trả Lời:

2- Thành lập Khu Hội khi nào có thể chứ không nhất thiết phải làm ngay, hay bắt buộc phải lúc nào.

-Trích Thư anh Nguyễn Hữu Thắng ( Điều 3)

3-  Trong công việc (nhiều khó khăn, nhiều trở ngại) không thể tránh sơ xuất đã có…

Ngưng trích.

***Trả Lời:

3- Anh Thắng đã biết mình có sơ suất thì phải có tinh thần phục thiện và biết sửa đổi những khuyết điểm của mình và không nên ngoan cố.

-Trích thư anh Nguyễn Hữu Thắng ( Điều 4)

4-  BCH/KH/NCA đang nỗ lực tiến hành công tác và cần được giúp đỡ.

Ngưng trích.

-Trích thư anh Nguyễn Hữu Thắng ( Điều 5)

5-  CH/Tổng Hội Trưởng nghi ngờ NHT muốn ly khai, nghi ngờ thì không thể kết tội công khai, làm hoang mang dư luận.

Ngưng trích.

***Trả Lời:

5- Đây không phải là nghi ngờ mà là căn cứ vào hai Bản Tưởng trình của Chủ Tọa  Đoàn trong ngày bầu cử.

-Trích thư anh Nguyễn Hữu Thắng ( Điều 6)

6- Trong lúc Khu Hội đang làm việc túi bụi, NHT. Không tránh khỏi sai sót, Tổng Hội đã không hỏi han, trợ giúp trong tình bao dung huynh đệ mà chỉ luôn bắt bẻ, khống chế, đe dọa, để thể hiện quyền lực cứng nhắc quá đáng.

Ngưng trích.

***Trả Lời:

6- Những điều anh Nguyễn Hữu Thắng nói trong điều 6 đều hoàn toàn không đúng sự thật. Sau nhiều lần khuyến cáo của Chiến hữu Phạm Gia Đại (Phó Chủ Tịch Tổng Hội) và Chiến hữu Cao Gia ( Tổng Ủy Viên Giám Sát) đã đề nghị anh Thắng phải làm theo nội quy, nhưng anh Thắng vẫn không nghe, vẫn dẫm đạp lên nội quy, làm theo ý của mình, tự tung tự tác, nên buộc Tổng Hội phải ra Thông Cáo số 2. Đó là quyết định của Ban Giám  Sát và BCH Tổng Hội, đã dựa theo Bản Nội Quy, chấp hành để khai trừ anh Nguyễn Hữu Thắng ra khỏi Tổng Hội kể từ ngày ký.

Anh Nguyễn Hữu Thắng nên nhớ  Quyền lực của Tổng Hội là Bản Điều Lệ và Nội Quy của Tổng Hội.

-Trích thư anh Nguyễn Hữu Thắng ( Điều 7)

7- Lưu ý đặc biệt nhân vật PHẠM GIA ĐẠI đã tiếp xúc với một số C/h quen biết để vận động gây chia rẽ, chống đối, bất hợp tác với BCH/KHNCali. (có nhân chứng). Xúi giục, đe dọa, gây hoang mang làm phân hóa hàng ngũ Hậu Duệ Vi Dân khiến các em buồn lòng và không cộng tác vơi KH/Nam Cali, (có chứng cớ). PGĐ đã có ác ý, hồ đồ và gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ cũng như gây hiểu lầm rất nhiều giữa Tổng Hội với KH/Nam Cali. Chứng cớ đã rõ trong bản TÌNH HÌNH LẬP KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ TẠI NAM CALI.

Ngưng trích.

***Trả Lời:

7-Hai thành viên ở Nam Cali hết sức hướng dẫn cho anh Thắng đi đúng đường theo nội quy là anh Phạm Gia Đại và anh Cao Gia, nhưng đã bị anh Thắng lên án và chụp mũ là ác ý, hồ đồ, xúi dục, gây chia rẽ.vv…

Quả thật là điều đáng tiếc.

Điều số 7 anh Thắng nêu ra quan trọng vì anh đã đề cập đến cá nhân anh Phạm Gia Đại. Anh Đại đã đề nghị, khuyến cáo anh Thắng nhiều lần để xây dựng, để hoàn thiện tổ chức, đó là vì công cuộc chung. Chiến hữu Phạm Gia Đại đã hoàn thành tốt công tác của một Phó Chủ Tịch Nội Vụ, những gì anh Đại làm là để bảo vệ uy tín của Tổng Hội chớ không phải “Vận động gây chia rẽ, chống đối…Xúi giục, đe dọa, gây hoang mang làm phân hóa hàng ngũ Hậu Duệ”…như trong thư anh Thắng phủ chụp. Thật ra, chính anh Thắng mới là người bất hợp tác với BCH Tổng Hội.

Về Hậu Duệ, Chiến hữu Phạm Gia Đại có những nhận định sáng suốt “Các em là vốn quý giá nhất của Chính nghĩa VNCH, là tương lai của lực lượng Thanh Niên VNCH mà Tổng Hội đã đề ra” … và muốn cho các em hiểu rõ đâu là đúng đâu là sai. Chiến Hữu Phạm Gia Đại nhất nhất đều đã làm theo nội quy và đường lối của Tổng Hội, đã theo sát tình hình của Khu Hội ( Phân tích, đối chiếu, so sánh đúng sai) để hoàn thiện Tổ chức, không hề gây chia rẽ giữa Khu Hội với Tổng Hội. (Anh Phạm Gia Đại và anh Cao Gia luôn tha thiết có tinh thần tích cực hỗ trợ và giúp đỡ bất cứ lúc nào anh Thắng cần)

Những từ ngữ anh Nguyễn Hữu Thắng viết trong điều 7 về anh Phạm Gia Đại “Vận động gây chia rẽ, chống đối…Xúi giục, đe dọa, gây hoang mang làm phân hóa hàng ngũ Hậu Duệ”…là anh Thắng đã hoàn toàn sai. Văn là Người. Tổng Hội không thể chấp nhận thái độ và lời lẽ quá nặng nề của anh Thắng. Nếu có thiện ý cảm thông và xây dựng thì không nên dùng những lời lẽ quá đáng, để xúc phạm và bôi nhọ, hạ thấp uy tín và danh dự của bất cứ ai trong Tổng Hội.

-Trích thư của anh Nguyễn Hữu Thắng (Điều 8)

8- Đề nghị TH. thận trọng, tránh bè phái lộng hành, ngày càng lấn tới lấn tới, khuynh loát nội bộ gây hại cho uy tín gia đình cựu TNCT/VN.

Ngưng trích.

***Trả Lời:

8- Trả lời phần này phải dành cho chính anh Nguyễn Hữu Thắng mới đúng. Khu Hội do anh Thắng vừa thành lập đã không theo đúng nội quy nên không được Tổng Hội chính thức chấp nhận. Trong hơn ba thập niên qua, tất cả các Khu Hội được thành lập đều đã nghiêm chỉnh làm đúng theo nội quy, để được trở thành BCH Khu Hội chính thức và được chấp nhận từ Tổng Hội. Điều lệ này xưa nay chưa từng bị phá vỡ.

BCH Khu Hội mới do anh Thắng thành lập bất hợp pháp, ra mắt ngày 18-2-2023 tại Nam Cali mà không được chấp nhận của Tổng Hội là hành vi đầu tiên muốn phá vỡ nội quy của Tổng Hội, và điều này không thể chấp nhận. Tổng Hội đã ra Thông Cáo số 2 để khai trừ đương sự Nguyễn Hữu Thắng để giữ vững kỷ cương, và để tránh không còn những chuyện xem thường nội quy xảy ra sau này.

Quyết định của Tổng Hội khai trừ anh Nguyễn Hữu Thắng và không chấp nhận Khu Hội do anh Thắng tự ý thành lập là hoàn toàn chiếu theo nội quy để thi hành. Đó là một quyết định cứng rắn, nhưng cần phải làm để giữ vững kỷ cương và uy tín cho Tổng Hội.

-Trích thư của anh Nguyễn Hữu Thắng ( Điều 9):

9- TH. đã không gửi Bản Cáo Trạng cho NHT. đọc trước và dành cho NHT được giải trình trước khi quy kết tội trạng. BỊT MIỆNG, ĐỘC ĐOÁN, thiếu công bằng không được phép thực hiện trong xứ sở tự do Hoa Ky, lại càng không nên áp dụng  trong hội đoàn rất cần TÌNH THƯƠNG như trong tập thể, gia đình anh em TNCT/VN hải ngoại.

Ngưng trích.

***Trả Lời:

9-Anh Nguyễn Hữu Thắng đã nhiều lần bị khuyến cáo ( Từ các Chiến hữu Phạm Gia Đại, Cao Gia, Vũ Trọng Mục)…trong tinh thần xây dựng và đoàn kết, nhưng anh Thắng không nghe và tự làm theo ý minh, chà đạp lên nội quy. Chiếu theo điều lệ anh Thắng bị khai trử là điều chẳng đặng đừng.

Đây là quyết định chung của cả 5 người gồm: Huỳnh Công Ánh (Chủ Tịch CTNCT Việt Nam), anh Phạm Gia Đại (Phó chủ Tịch Nội Vụ Tổng Hội), anh Nguyễn Như Thành  (Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tổng Hội), anh Nguyễn Văn Vui (Tổng Thư Ký Tổng Hội), anh Cao gia ( Chủ Tịch Ban Giám Sát Tổng Hội).

-Trích thư anh Nguyễn Hữu Thắng (Điều 10)

“10- NHT. chưa có hành động nào chứng tỏ tách rời khỏi TH. lập Khu Hội riêng. Nay qua các Thông Cáo, Quyết Định, Tổng Hội không công nhận NHT và KH/Nam Cali. Hóa ra chính TH. đang công khai tách KH/NCLI. Lại còn lệnh cho phổ biến rộng

rãi trước công luận, có lường trước được tai hại lớn sẽ xẩy ra không!

Vì bận rộn tổ chức Buổi Ra Mắt BCH Khu Hội Cựu TNCT Nam Cali. vào ngày 18-02-2023. Đến hôm nay mới có thời gian trả lời Bản Thông Cáo của TH. Xin miễn thứ”

Ngưng trích

***Trả Lời:

10-Chuyện ý đồ ly khai của anh Nguyễn Hữu Thắng:

Anh Thắng đã nhiều lần phát ngôn và chính tai tôi nghe được rằng: “Tổng Hội là Tổng Hội, Khu Hội là Khu Hội. Tổng Hội không có quyền can dự vào chuyện của Khu Hội”…Thực tế hành động vừa rồi của anh Thắng khi ra mắt Tân BCH Khu Hội đã không tường trình danh sách BCH này lên Tổng Hội duyệt xét trước, và ngay từ đầu chỉ gởi Thư Mời đến các Đoàn thể mà không mời Tổng Hội xuống chứng giám và chấp nhận đã cho thấy rõ ý đồ muốn ly khai của anh Thắng rồi.

Hai Thông Cáo 1 và 2 khai trừ anh Nguyễn Hữu Thắng là để bảo vệ điều lệ và Nội Quy của Tổng Hội, tuyệt đối không phải vì thành kiến cá nhân.

Cuối cùng Tổng Hội yêu cầu anh Nguyễn Hữu Thắng không được quyền dùng danh xưng “Khu Hội CTNCT Nam Cali” nữa kể từ Thông Cáo số 2 ra ngày 20/2/2023. Anh Thắng có thể lập Hội và lấy bất cứ danh xưng nào khác.

Nội dung thư này trả lời anh Thắng là quyết định chung của cả 5 thành viên gồm: Huỳnh Công Ánh (Chủ Tịch Tổng Hội CTNCT Việt Nam), Phạm Gia Đại (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Tổng Hội), Nguyễn Như Thành (Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tổng Hội), Cao Gia (Chủ Tịch Ban Giám Sát Tổng Hội) và Nguyễn Văn Vui (Tổng Thư Ký Tổng Hội).

Thư này tôi gởi đến anh Thắng chỉ một lần này mà thôi vì anh Thắng đã không còn trong Tổng Hội (kể từ ngày 20/2/2023).

Trân Trọng,

Huỳnh Công Ánh

Chủ Tịch Tổng Hội CTNCT Việt Nam

      

Thư phản biện của Cựu Tù Nhân Chính Trị cướp tài sản hội cự SVSQ Thủ Đức Nam Cali
Inline image

BẢN CẢNH BÁO KHẨN CẤP VỀ NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT

Trân trọng kính gửi :

– Các Cơ Chế trong hệ thống Tổng Hội và các Khu Hội CTNCTVN.

– Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu Cựu Tù nhân Chính Trị VN. trên toàn thế giới.

Trân trọng kính trình,

1.- Đại Hội Bầu Cử Ban Chấp Hành Khu Hội CTNCT Nam Cali ngày 28.11.2023 có 2 vị Đại diện Tổng Hội CTNCT. hiện diện trên bàn Chủ Tọa Đoàn. Cuộc Bầu Cử diễn ra công khai và hợp lệ, đã bầu CTNCT. NGUYỄN HỮU THẮNG là Tân Chủ Tịch KH/Nam Cali nhiệm kỳ 2023-2025.

CH. Cao Gia, Tổng Ủy Viên Giám sát Tổng Hội, Chủ Tịch/Chủ Tọa Đoàn và toàn thể hội nghị đã chấp nhận và tuyên bố Kết Quả cuộc Bầu Cử : CH. NHT. đắc cử chức vụ Tân Chủ Tịch. KH.Nam Cali.

Cựu Chủ Tịch NGUYỄN HŨU CÚC lập Biên Bản Bàn Giao cho Tân Chủ Tịch Nguyễn Hữu Thắng ký nhận để tiếp tục nhiệm vụ điều hành sinh hoạt Khu Hội trong nhiệm kỳ mới.

2. – Mọi sự đang tiến triển tốt đẹp, cho đến khi KH. Nam Cali chuẩn bị thành lập tân Ban Chấp Hành thì Tổng Hội bắt đầu chiến dịch ngăn cản, đánh phá, nguyên do vì 2 văn bản sau đây :

   – Nhận Định Thực Trạng KH/CTNCT Nam Cali của CH.Cao Gia,Tổng Ủy Viên Giám Sát TH.

   – Điện Thư của CH. Phạm Gia Đại, Phó Nội Vụ BCH/Tổng Hội.

 Nội dung hai văn bản này nêu lên những điều không trung thực, thiếu chính xácvu khống, mạ lỵ cá nhân Nguyễn Hữu Thắng, chủ tâm gây chia rẽ trong nội bộ giữa TH. với KH. Tạo bè phái trong TH và KH.

CH. Tổng Hội Trưởng bằng vào 2 tờ trình nêu trên, đã bắt bẻ hạch sách đủ điều cốt ý cho Khu Hội không thể kết hợp được một BCH. theo các mệnh lệnh khắt khe của CH.Tổng Hội Trưởng. (Điều Lệ Nội Quy Tổng Hội không có điều nào trùng hợp với MỆNH LỆNH của Tổng Hội Trưởng).    

Đồng thời, Ô. Phạm Gia Đại, nhân danh Phó Tổng Hội Trưởng Nội Vụ, Đại Diện toàn quyền THT. tại Nam Cali đã xúi dục các CH. thuộc Sư Đoàn 5, các Em trong Đoàn Hậu Duệ Vị Dân không được hợp tác và tham gia vào BCH/Khu Hội, không được tham dự Lễ Ra Mắt BCH/KH. ngày 18.2.2023.

Xúi dục không được, Ông Phạm Gia Đại hù dọa như sau :

– “Tổng Hội Trưởng Huỳnh Công Ánh là Người tù anh hùng đã trốn tù, vượt biên được, đã sáng lập ra Tổng Hội. Ông rất  nghiêm khắc, mệnh lệnh của Ông như dao chém đá, không thể thay đổi đươc,vì đó là mệnh lệnh TỐI HẬU”, 
– “Ông có nhiều tiền, trái lệnh Ông tức là BẤT HỢP PHÁP, Ông T.H.T. Sẽ đưa ra Tòa án.” Điều này có đủ nhân chứng, sẽ xác nhận trước tòa án, nếu có.
Lời đe dọa của Ông Phạm Gia Đại rất có kết quả, thành viên BCH. 3 người  rút lui. Hai ngày trước hôm Lễ Ra Mắt một người nữa rút lui! Không phải người ta sợ hãi, mà vì người ta chán ngán không muốn sau này mang điều tiếng vì dính líu vào một cuộc đấu đá chẳng tốt đẹp gì.

3. – Chỉ còn một tuần lễ trước ngày 18.2.1023, ông Phạm gia Đại thừa ủy nhiệm THT. ra lệnh cho KH. không được phép tổ chức Lễ Ra Mắt (LRM). phải dời lại, chờ lệnh TH. lập Đại Hội Đồng bầu cử, bầu BCH. khác. Nếu cứ làm LRM. TH. sẽ không chấp nhận. Mà nếu BCH. không đủ túc số, TH. không cho phép và không công nhận. Ông PGĐ. đã xúi dục 4 người  rút lui nên BCH/KH làm gì mà có đủ TÚC SỐ cho được…

Ôi mệnh lệnh quái ác không thể có trong bất cứ một bản ĐIỀU LỆ NỘI QUY NÀO, trong bất cứ một tổ chức, hội đoàn nào trên thế giới !!!

4. – Bên TH. đánh phá liên tục, KH. lầm lũi chống đỡ đòn thù ác liệt của TH. Rất may KH. đã chuẩn bị sẵn nhân sự và nhờ tinh thần đoàn kết anh em nên KH. đã cố gắng thành lập được BCH. đủ túc số. Buổi Lễ Ra Mắt BCH/KH. Nam Cali ngày 18.2.2023 đã được tổ chức chu đáo, long trọng với thành phần tham dự đông đủ ngoài dự liệu.

Tổ chức LRM vừa xong, báo chí đăng các bài tường thuật, TH liền ra tay, cho đăng bản Thông Cáo đã cũ đề ngày 5.2.2023 ngay sau Bản Tường Thuật về LRM/BCH/KH của nhật báo Viễn Đông để đánh phủ đầu. Khu Hội Nam Cali. đã phản hồi trong Thông Cáo ngày 24.02.2023, tường trình rõ cá nhân Nguyễn Hữu Thắng và KH/Nam Cali không mắc tội tình gì do TH. quy kết. Với lời lẽ nhẹ nhàng trong tình nghĩa ĐỆ HUYNH, KH. mong TH. lưu tình để giữ bình yên cho các sinh hoạt của TH cũng như của KH. trong tương lai. Đồng thời KH/Nam Cali cũng đã gửi Bản Báo Cáo về thành phần nhân sự của 3 cơ chế của Khu Hội, BBC đề ngày 18.02.2023

5. – Tiếc thay Tổng Hội đã phổ biến Thông Cáo só 2 căn cứ theo Điều 39, Chương 10 trong Bản Điều Lệ Nội Quy của TH/CTNCTVN.

Xin đọc cho đúng Điều 39, Chương 10 nêu trên, có ghi rõ “…Danh sách Tân BCH và Giám Sát Khu Hội, phải được thông báo về Tổng Hội…”.

 Tổng Hội đã nhận được, và đã đọc Bản Báo cáo đề ngày 18.02.2023 của KH/Nam Cali chưa? Vậy KH. Chúng tôi có vi phạm Điều 39 không??? Thiển nghĩ ai mà biết đọc chữ Quốc ngữ và hiểu đươc Tiếng Việt thì không thể quy kết hồ đồ, sái luật như thế!!!

5.1 – Quý Ông đã triệu tập BCH Tổng Hội CTNCTVN gồm có : 4 người trong BCH Tổng Hội (5?) và cộng thêm                      Tổng Ủy Viên Giám Sát THCTNCTVN Cao Gia.

Ban Giám Sát TH đã sát nhập vào Ban Chấp Hành TH khi nào mà nay Ông TUV. GS/TH lại nằm trong BCH/TH Yêu cầu giải thích cho rõ!

5.2 – 5 người có chức vị cao cấp trong TH không có quyền khai trừ bất cứ cá nhân nào trong hệ thống TH. Yêu cầu nêu rõ Điều lệ nào trong Bản ĐLNQ/TH cho phép 5 quý Ông được quyền khai trừ bừa bãi như thế. Yêu cầu đọc lại các Điều khoản trong BĐLNQ. ấn định về Quy trình Biện Pháp Chế Tài và Thành lập Đại Hội Đồng Kỷ Luật mà áp dụng đúng đắn Bản Điều Lệ Nội Quy của Tổng Hội.

5.3 – Quý Ông đã lập Bè kết phái, dẫm đạp lên Bản Nội Quy, nay hù dọa người này, mai khống chế người kia, làm náo loạn, gây chia rẽ nội bộ Tổng Hội, lây lan cả đến các đơn vị thân hữu vùng Nam California.

– Quý Ông đã vi phạm Điều Nội quy căn bản nhất về TÔN CHỈ và MỤC ĐÍCH của Tổng hội :

ĐIỀU 3-A.3 – Về tôn chỉ : thay vì phải nỗ lực đoàn kết với các đoàn thể quốc gia khác, quý Ông đã làm ngược lại là gây nghi kỵ, chia rẽ giữa các đoàn thể bạn và ngay trong nội bộ đoàn thể của mình.  

ĐIỀU 4. B+C – Nói về phẩm chất và đạo đức của cá nhân xứng đáng giữ trọng trách ở  trung ương cũng như các địa phương, quan trọng nhất là không có hành động làm lợi cho Cộng Sản; không được lèo lái hoạt động các cơ chế trái với tôn chỉ Đoàn Kết, Đấu tranh chống Cộng. Quý Ông đã thiếu phẩm chất đạo đức theo điều lệ này.

                                                                                                                                                                                                                  6. – Nay quý Ông lại dám cả gan vạch áo cho người xem lưng, đem phơi bầy tệ nạn cường quyền, áp chế, độc diễn của một băng nhóm khát quyền lực; đem phổ biến rộng khắp trên các phương tiện truyền thông, báo chí toàn thế giới. Nay mai vết đen này sẽ lan rộng khắp, khuôn mặt các cơ chế cựu TNCT từ trung ương đến các địa phương  biến thành lọ lem hết cả, băng nhóm các Ông đã vừa lòng chưa ???

– Kế hoạch đánh phá “Bất kể quân thần” của các Ông đạt thành công lớn rồi đó. Đảng Việt Cộng đang vỗ tay reo mừng, các Ông có hả hê không???  Bậc chính nhân quân tử  là người  có lòng can đảm tự thắng và biết sửa chữa lỗi lầm.

7. – Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, viết lên bản CẢNH BÁO KHẨN THIẾT này là điều bất đắc dĩ hầu cho mọi người thấy rõ SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT; cũng sẽ làm cho các Chiến Hữu lương chính đọc mà lòng ĐAU NHƯ XÁT MUỐI.

Những ai còn đang say mê đánh đấm xin hãy can đảm tự xét, ngừng ngay cuộc đánh phá phi lý và vô bổ này. Chúng ta sẽ bắt tay nhau trong tình thương yêu đùm bọc, ngồi lại bên nhau, cười lên một tiếng, cũng có thể ôm nhau mà khóc để xóa hết muộn phiền, chúng ta cùng nhau bước tới, tiếp tục dìu bước nhau đi trên đoạn đường  còn đang dang dở.
Viết bản cảnh báo này là điều rất khó khăn cho tôi. Nếu như có câu chữ nào làm chướng tai gai mắt quý bậc tôn trưởng và quý chiến hữu, xin vui lòng miễn thứ cho tôi.
 

TRÂN TRỌNG CẢM TẠ 
       Little Saigon ngày 02.03.2023
         Hội Trưởng Khu Hội N.CA
 
               Nguyễn Hữu Thắng

      Inline image

  P/s : Minh xác Ông Phạm Gia Đại không phải là thành viên của Khu Hội, vì Ô. Phạm Gia Đại “KHÔNG SINH HOẠT” trong Khu Hội Cựu TNCT Nam California “TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NAY”. Mọi văn thư, bài viết của Phạm Gia Đại không có giá trị đối với Khu Hội và Khu Hội không chịu trách nhiệm về các vấn đề này .

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights