Facebooker Trần Hoàng Nam

 

Ky Ngo’s Deposition – The deposition was taken place at 19200 Van Karman Avenue, Irvine, California, 92612, USA @ May 5, 2009 – Case Number 30-2008-00103399.

 

Nguoi Viet News, Inc. Vs. Trong Doan, Ky Ngo.

 

(Note: Xem bản dịch tiếng Việt bên dưới.)

 

/ TRÍCH /

 

Time-xx:xx.xx

 

14:32:18 Q. Okay. Was this the — the Committee Regarding Proposition 36 or Proposal 36?

 

14:32:48 – A. Question was not clear; I cannot answer.

 

14:32:50 Q. What was the Committee from Communist Vietnam that Tony Lam met with?

 

14:33:10 – A. An Investment Committee.

 

14:33:12 Q. An Investment Committee? These are representatives of the Communist Government who come over here looking for investment money to go back to Vietnam?

 

14:33:44 – A. I just know that the Committee was led by an Assistant Prime Minister concerning investment from Vietnam that came here; I don’t know what else they did.

 

14:34:02 Q. Investment from Vietnam that came here. Meaning they’re going to bring money from there to here to invest?

 

14:34:14 – A. I don’t know for sure.

 

14:34:17 Q. Okay. Do you know what the Committee about Proposition 36 is about?

 

14:34:33 – A. To fight against Vietnamese Communist Propaganda.

 

14:34:43 Q. Can you tell me what Proposition 36 is? What does to refer to?

 

14:34:59 – A. Vietnamese, I’m sorry — Communist Propaganda Overseas.

 

14:35:06 Q. Okay. Is the right term for it Proposition 36?

 

14:35:28 – A. I’m not a Communist; I didn’t come up with that proposal, so I just know the main idea in that proposal. You should ask Nguoi Viet News, because they sat down with the Communists so they would know better.

 

14:35:57 Q. Well, I certainly will do that. This is my one opportunity that I get to ask you questions.

 

14:36:08 – A. You can sit and talk with me whenever you want.

 

14:36:12 Q. I’m sorry, I can sit and what? And what?

 

14:36:15 THE INTERPRETER: “You can sit with me whenever you want”.

 

14:36:18 MR. HART:

 

14:36:19 Q. Thank you. That’s very generous. How would you describe Proposal 36? What is the meaning of it?

 

14:36:36 – A. To praise the Communists, Humiliate the Refugee Community.

 

14:36:50 Q. I was told before today that Proposal 36 had to do with business development by the Vietnamese outside the country back inside the country. Does that make sense?

 

14:37:24 – A. I’m not a Communist, and I didn’t come up with that, so I don’t know.

 

14:37:30 Q. I understand that you’re not a Communist and that it’s not your idea, I just was trying get your understanding of what it was about.

 

14:37:55 – A. If you allow me, I can give you an idea. You can ask Phan Ky Nhon who is the Chairman.

 

14:38:12 Q. I would appreciate it, if you gave me the benefit of your understanding of what Proposal 36 is about.

 

14:38:33 – A. I do know in general that anything — anything said or done or printed that is favorable to the Communists, unfavorable to the Vietnamese Community unfavorable to the Nationalists who were against the Communists, that’s the main idea of the Proposal 36.

 

14:39:21 Q. The main idea is to disparage the Nationalists and the Refugee Community and praise the Communists?

 

14:39:48 – A. That’s part of it. Beneficial to the Communists and unfavorable to the Nationalists.

 

14:40:05 Q. Did Tony Lam do anything regarding Proposal 36?

 

14:40:17 MS. WARREN: Objection, speculation.

 

14:40:26 – THE WITNESS: I only know that he did things that I felt needed to be protested against.

 

14:40:33 MR. HART:

 

14:40:33 Q. Okay. Anything more than what you’ve told us already that he did?

 

14:40:47 – A. Are you referring to Tony Lam?

 

14:40:49 Q. Yes.

 

14:40:52 – A. I already said he had at least 10 main crimes or wrongdoings.

 

14:41:00 Q. Of which you itemized one, that he met with the Committee from Vietnam.

 

14:41:11 – A. I am surprised that you forget so easily.

 

14:41:15 Q. You know, I’m surprised too; you’d be amazed at the things I forget.

 

14:41:26 – A. I said that he supported the normalizing in the relations with Vietnam.

 

14:41:35 Q. Right.

 

14:41:36 – A. And he insulted the Vietnamese Community. He didn’t come out to the protest at High Tech to listen to the aspirations of the Protesters. He demanded and asked for parachuting Vietnamese Criminals back to Vietnam. I think that’s a betrayal to the Vietnamese Community, because that’s a matter of American Law and Immigration. And he — he was a Vietnamese person and he should not have been betraying the Community like that. After he was elected to Council— City Council the first time, the Harvard University invited him to come and speak because he was the first American Vietnamese Citizen elected over here in the U.S. But at Harvard University, he humiliated the Vietnamese Community. He said that the Vietnamese Community was not united and not organized and had no Political Strength. But he was elected because of the Vietnamese Votes. He said that he was elected because of the Mexican and the White Votes. You can find his speech in the Nguoi Viet News in the English Section. Concerning Tony Lam, there’s a lot of other things. I don’t have the patience or the courage to list his crimes or wrongdoing, I will get mad. I will get upset and I will lose composure. In general, Tony Lam is a betrayer of the Community. Is that enough?

 

/ NGƯNG TRÍCH /

 

 

 

Cung Khai Hữu Thệ Của Ngô Kỷ – Thẩm Cung đã được diễn ra tại 19200 Đại lộ Van Karman, Irvine, California, 92612, Hoa Kỳ @ May 5, 2009 – Hồ Sơ Số: 30-2008-00103399.

 

Báo Người Việt Vs. Đoàn Trọng, Ngô Kỷ.

 

Giờ-xx:xx.xx

 

14:32:18 H. Được rồi. Đây có phải là — Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 hay Nghị Quyết 36 ?

 

14:32:48 – T. Câu hỏi không rõ ràng; Tôi không thể trả lời.

 

14:32:50 H. Ủy ban từ Việt Nam Cộng sản mà Tony Lâm đã gặp là gì ?

 

14:33:10 – T. Một Ủy ban Đầu tư.

 

14:33:12 H. Một Ủy ban Đầu tư ? Đây là những đại diện của Chính phủ Cộng sản đến đây tìm vốn để đầu tư cho Việt Nam ?

 

14:33:44 – T. Tôi chỉ biết rằng Ủy ban được lãnh đạo bởi một Trợ lý Thủ tướng về đầu tư từ Việt Nam đến đây; Tôi không biết những gì họ đã làm.

 

14:34:02 H. Đầu tư từ Việt Nam đã đến đây. Có nghĩa là họ sẽ mang tiền từ đây đến đây để đầu tư ?

 

14:34:14 – T. Tôi không biết chắc lắm.

 

14:34:17 H. Được rồi. Anh có biết Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 nói điều gì không ?

 

14:34:33 – T. Để chống lại Tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam.

 

14:34:43 H. Anh có thể cho tôi biết Nghị Quyết 36 là gì không ? Nói đến cái gì ?

 

14:34:59 – T. Người Việt Nam, tôi xin lỗi — Tuyên truyền của Cộng sản ở Nước ngoài.

 

14:35:06 H. Được rồi. Là thuật ngữ đúng cho nó Nghị Quyết 36 ?

 

14:35:28 – T. Tôi không phải là người Cộng sản; Tôi đã không đưa ra đề xuất đó, vì vậy tôi chỉ biết ý chính trong đề xuất đó. Anh nên hỏi Báo Người Việt, vì họ đã ngồi lại với Cộng sản để họ biết rõ hơn.

 

14:35:57 H. Vâng, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Đây là một cơ hội của tôi có thể hỏi anh vài câu hỏi.

 

14:36:08 – T. Anh có thể ngồi nói chuyện với tôi bất cứ khi nào anh muốn.

 

14:36:12 H. Tôi xin lỗi, tôi có thể ngồi và làm gì ? Vậy thì sao ?

 

14:36:15 THÔNG DỊCH: “Anh có thể ngồi với tôi bất cứ khi nào anh muốn”.

 

14:36:18 MR. HART:

 

14:36:19 H. Cảm ơn anh. Điều đó rất rộng lượng. Làm thế nào anh sẽ mô tả Nghị Quyết 36 ? Ý nghĩa của nó là gì ?

 

14:36:36 – T. Để ca ngợi những người Cộng sản, làm nhục Cộng đồng Tỵ nạn.

 

14:36:50 H. Trước đây tôi đã nói rằng Nghị Quyết 36 phải thực hiện với sự phát triển kinh doanh của người Việt ở Ngoài nước Trong nước. Điều đó có ý nghĩa ?

 

14:37:24 – T. Tôi không phải là người Cộng sản, và tôi đã không nghĩ ra điều đó, vì vậy tôi không biết.

 

14:37:30 H. Tôi hiểu rằng anh không phải là người Cộng sản và đó không phải là ý tưởng của anh, tôi chỉ đang cố gắng hiểu anh về điều đó.

 

14:37:55 – T. Nếu anh cho phép tôi, tôi có thể gợi ý cho anh. Anh có thể hỏi Phan Kỳ Nhơn là Chủ tịch.

 

14:38:12 H. Tôi quý hóa việc nầy, thật là hân hạnh nếu anh đã cho tôi biết, anh hiểu gì về Nghị Quyết 36.

 

14:38:33 – T. Nói chung, tôi biết rằng bất cứ điều gì — bất cứ điều gì đã nói hay đã làm hoặc đem điều có lợi cho người Cộng sản, không thuận lợi cho Cộng đồng Việt Nam bất lợi cho những người Quốc gia chống Cộng sản, đó là điểm chính của Nghị Quyết 36.

 

14:39:21 H. Điểm chính là chê bai những người Quốc gia và Cộng đồng Tỵ nạn và ca ngợi những người Cộng sản ?

 

14:39:48 – T. Đó là một phần. Có lợi cho những người Cộng sản và bất lợi cho những người Quốc gia.

 

14:40:05 H. Tony Lam có làm gì liên quan đến Nghị Quyết 36 không ?

 

14:40:17 – MS. WARREN: Phản đối, suy diễn.

 

14:40:26 – NHÂN CHỨNG: Tôi chỉ biết rằng anh ấy đã làm những việc mà tôi cảm thấy cần phải phản đối.

 

14:40:33 MR. HART:

 

14:40:33 H. Được rồi. Bất cứ điều gì nhiều hơn những gì anh đã nói với chúng tôi rằng anh ấy đã làm ?

 

14:40:47 – T. Anh đang đề cập đến Tony Lâm ?

 

14:40:49 H. Vâng.

 

14:40:52 – T. Tôi đã nói rằng ông ta có ít nhất 10 tội ác hay hành vi sai trái.

 

14:41:00 H. Trong đó anh chia thành một mục, anh ấy đã gặp Ủy ban từ Việt Nam.

 

14:41:11 – T. Tôi ngạc nhiên khi anh quên dễ dàng như vậy.

 

14:41:15 H. Anh biết đấy, tôi cũng ngạc nhiên; anh sẽ kinh ngạc về những điều tôi quên.

 

14:41:26 – T. Tôi nói rằng ông ấy ủng hộ việc bình thường hóa trong quan hệ với Việt Nam.

 

14:41:35 H. Đúng.

 

14:41:36 – T. Và ông ta xúc phạm Cộng đồng Việt Nam. Ông ta đã không đi biểu tình ở High Tech để lắng nghe nguyện vọng của người Biểu tình. Ông ta yêu cầu và đòi hỏi thả dù những tội phạm Việt Nam trở lại Việt Nam. Tôi nghĩ đó là sự phản bội Cộng đồng Việt Nam, vì đó là vấn đề của Luật Di trú và Nhập cư Hoa Kỳ. Và anh ta — anh ta là một người Việt Nam và anh ta không nên phản bội Cộng đồng như thế. Sau khi ông được bầu làm Nghị viên — Nghị viên Thành phố lần đầu tiên, Đại học Harvard đã mời ông đến và nói chuyện vì ông là Công dân Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu tại Hoa Kỳ, Tại Đại học Harvard, ông đã làm bẽ mặt Cộng đồng Việt Nam. Ông nói rằng Cộng đồng Việt Nam không Đoàn kết, không có Tổ chức và không có Sức mạnh Chính trị. Nhưng ông được bầu lên vì phiếu người Việt Nam. Ông nói rằng ông đã được bầu vì nhờ phiếu của người Mễ Tây Cơ và người Mỹ Trắng. Anh có thể tìm thấy bài phát biểu của ông ta trên Báo Người Việt trong Phần Tiếng Anh. Liên quan đến Tony Lâm, có rất nhiều thứ khác. Tôi không đủ kiên nhẫn hay can đảm để liệt kê tội ác hay hành động sai trái của ông ta, tôi sẽ nổi điên. Tôi sẽ đau buồn và tôi sẽ mất bình tĩnh. Nói chung, Tony Lam là một kẻ phản bội Cộng đồng. Như thế đủ chưa ?

 

 

 

Hoàng-Nam Note:

 

Chúng ta nghĩ gì sự ‘Thâm hiểu’ về Nghi Quyết 36 của Chủ tịch ‘Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36’, Phan Kỳ Nhơn qua Thẩm cung Hữu thệ của Ngô Kỷ như trên, Nghi Quyết nầy lại quá ‘Đơn giản’ đến thế sao… !

 

Đây có phải, ‘Trình độ nào’ hiểu theo ‘Trình độ nấy’…!

 

Đã một thời, Kỷ và Nhơn ’như hình với bóng’ trong Ủy Ban nầy, Chúng ta tự nghĩ rằng: Phan Kỳ Nhơn còn ‘Mù tịt’ hơn Ngô Kỷ nữa là khác… !

 

Đúng vậy, ‘Nguời ta Hô Chống’, ‘Mình phải Hô Chống’ để ‘Chứng Tỏ Đẳng Cấp’ của Chúng ta… !

 

 

 

Source:

 

-10:37:05 MR. HART: Hoyt Hart for the Plaintiff.

 

-10:37:06 MS. WARREN: Nedy Warren for Geoffrey Lyon for the Defendant.

 

-10:37:07 THE WITNESS: My name is Ngo Ky.

 

-10:37:18 THE VIDEOGRAPHER: The Reporter today is Carrie Nahmias, and she’ll now swear in the Interpreter and the Witness.

 

 

Relating ArticleBài Liên Quan:

 

Ngô Kỷ @ Đại Học Luật Sài Gòn.

 

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/ng%C3%B4-k%E1%BB%B7-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-lu%E1%BA%ADt-s%C3%A0i-g%C3%B2n/2146539608755892/

 

Vehicle @ Foot Spa Container.

 

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/vehicle-foot-spa-container/2148155008594352/

 

VOA Phỏng Vấn Ngô Kỷ @ 1998.

 

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/voa-ph%E1%BB%8Fng-v%E1%BA%A5n-ng%C3%B4-k%E1%BB%B7-1998/2814889378587575/

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

One thought on “Ngô Kỷ @ Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36”

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights