Facebooker Trần Hoàng Nam

Ky Ngo’s Deposition – The deposition was taken place at 19200 Van Karman Avenue, Irvine, California, 92612, USA @ May 5, 2009 – Case Number 30-2008-00103399.

 

Nguoi Viet News, Inc. Vs. Trong Doan, Ky Ngo.

 

(Note: Xem bản dịch tiếng Việt bên dưới.)

 

/ TRÍCH /

 

Time-xx:xx.xx

 

10:41:28 Q. Okay. Can you tell me how old you are?

 

10:41:43 – A. 55 — 55.

 

10:41:44 Q. What’s your birth date?

 

10:41:49 – A. August 20th, 1953.

 

10:41:54 Q. And what city were you born in?

 

10:42:01 – A. Quang Nam.

 

10:42:01 Q. What part of the country is that in?

 

10:42:15 – A. Central Region.

 

10:42:16 Q. Okay. Are you north or south of the Mekong River?

 

10:42:25 – A. South.

 

10:42:26 Q. Okay. Would it be in the area called the Central Highlands?

 

10:42:41 – A. Just Central Region.

 

10:42:43 Q. Okay. All right. And where did you attend school?

 

10:43:02 – A. Tam Ky.

 

10:43:03 Q. And where is that located?

 

10:43:17 – A. Tam Ky.

 

10:43:18 Q. In the town of Tam Ky?

 

10:43:22 – A. Yes.

 

10:43:23 Q. And is that close by Quang Nam?

 

10:43:30 – A. It’s in the Province of Quang Nam.

 

10:43:31 Q. Okay. Is Tam Ky the name of the town that you were born in?

 

10:43:46 – A. Yes.

 

10:43:46 Q. Okay. And how long did you live in Tam Ky?

 

10:43:49 – A. 18 years.

 

10:44:00 Q. Can you tell me when the general population is in the town of Tam Ky?

 

10:44:10 – A. I don’t know.

 

10:44:12 Q. Okay. At the time you were growing up, do you know approximately what the population was?

 

10:44:24 – A. I didn’t pay attention.

 

10:44:26 Q. Okay. All right. Did you graduate High School at Tam Ky?

 

10:44:38 – A. No.

 

10:44:39 Q. Okay. Did you move when you were 18 before you graduated High School?

 

10:44:50 – A. Yes.

 

10:44:51 Q. And where did you move to?

 

10:44:54 – A. Saigon.

 

10:44:58 Q. Add did you continue with your education in Saigon?

 

10:45:04 – A. Yes.

 

10:45:05 Q. Tell me what education you continued within Saigon?

 

10:45:15 – A. I went to Saigon Law College.

 

10:45:18 Q. All right. Would you move to Saigon be approximately 1971?

 

10:45:40 – A. ’70, ’71.

 

10:45:42 Q. Okay. I know from reading your interrogatory responses that your time at Saigon Law College was ’72 to ’75; is that right?

 

10:46:09 – A. ’70, ’71 to ’71 to ’75, I’m not sure, yeah. I think — ’71, ’72, ’74, ’75 — yeah, I finished the fourth year in ’75.

 

10:46:37 Q. The fourth year of the Saigon Law College?

 

10:46:42 – A. Yes.

 

10:46:44 Q. Okay. Did you begin at the Saigon Law College as soon as you got to Saigon?

 

10:46:53 – A. Yes.

 

10:46:54 Q. All right. Is the curriculum at the Saigon Law College an undergraduate combination curriculum? Meaning it’s like College and Law School together?

 

10:47:30 – A. I went to the Law University, not College.

 

10:47:35 Q. Okay.

 

10:47:38 – A. Four years I got a Bachelor.

 

10:47:39 Q. All right. So in 1975 you graduated?

 

10:47:54 – A. I finished. Right after I finished my fourth year, I left.

 

10:47:55 Q. All right. And what was the month in 1975 when you completed your studies at the Saigon Law College?

 

10:48:04 – A. April ’75.

 

10:48:13 Q. Was that the normal end of a semester or did things end early that year?

 

10:48:31 – A. Approximately.

 

10:48:34 Q. That was approximately the normal time for the semester to be over?

 

10:48:42 – A. Yes.

 

10:48:43 Q. All right. So your degree, then, was earned as of April of ’75?

 

10:48:58 – A. No. I just finished my studies, I did not take the exam. And then I left for the U.S.

 

10:49:04 Q. Okay. Were you awarded a bachelor’s degree?

 

10:49:12 – A. No.

 

10:49:12 Q. And that’s because you didn’t finish the final exam?

 

10:49:18 – A. Correct.

 

10:49:19 Q. Okay. Did you work anywhere while you were in school in Saigon?

 

10:49:27 – A. No.

 

/ NGƯNG TRÍCH /

 

 

 

Thẩm Cung Hữu Thệ Của Ngô Kỷ – Thẩm Cung đã được diễn ra tại 19200 Đại lộ Van Karman, Irvine, California, 92612, Hoa Kỳ @ May 5, 2009 – Hồ Sơ Số: 30-2008-00103399.

 

Báo Người Việt Vs. Đoàn Trọng, Ngô Kỷ.

 

Giờ-xx:xx.xx

 

10:41:28 H. Được rồi. Anh có thể cho tôi biết anh bao nhiêu tuổi ?

 

10:41:43 – T. 55 – 55.

 

10:41:44 H. Sinh nhật của anh là gì ?

 

10:41:49 – T. Ngày 20 tháng 8 năm 1953.

 

10:41:54 H. Và anh sinh ra ở Thành phố nào ?

 

10:42:01 – T. Quảng Nam.

 

10:42:01 H. Miền nào của đất nước ?

 

10:42:15 – T. Khu vực Miền Trung.

 

10:42:16 H. Được rồi. Anh ở phía Bắc hay phía Nam sông Mê Kông ?

 

10:42:25 – T. Miền Nam.

 

10:42:26 H. Được rồi. Nó ở trong Khu vực được gọi là Tây Nguyên ?

 

10:42:41 – T. Chỉ Khu vực Miền Trung.

 

10:42:43 H. Được rồi. Đúng vậy. Và anh đã đi học ở đâu ?

 

10:43:02 – T. Tam Kỳ.

 

10:43:03 H. Và nó nằm ở đâu ?

 

10:43:17 – T. Tam Kỳ.

 

10:43:18 H. Ở Thị trấn Tam Kỳ ?

 

10:43:22 – T. Đúng vậy.

 

10:43:23 H. Và có gần Quảng Nam không ?

 

10:43:30 – T. Đó là thuộc tỉnh Quảng Nam.

 

10:43:31 H. Được rồi. Tam Kỳ có phải là tên của Thị trấn mà anh sinh ra không ?

 

10:43:46 – T. Đúng vậy.

 

10:43:46 H. Được rồi. Và anh sống ở Tam Kỳ bao lâu ?

 

10:43:49 – T. 18 năm.

 

10:44:00 H. Anh có thể cho tôi biết tổng quát dân số ở Thị trấn Tam Kỳ không ?

 

10:44:10 – T. Tôi không biết.

 

10:44:12 H. Được rồi. Vào thời điểm lớn lên, anh có biết dân số khoảng bao nhiêu không ?

 

10:44:24 – T. Tôi không chú ý.

 

10:44:26 H. Được rồi. Đúng vậy. Anh đã tốt nghiệp Trung học tại Tam Kỳ ?

 

10:44:38 – T. Không.

 

10:44:39 H. Được rồi. Anh đã di chuyển khi 18 tuổi trước khi anh tốt nghiệp Trung học ?

 

10:44:50 – T. Đúng vậy.

 

10:44:51 H. Và anh đã di chuyển đến đâu ?

 

10:44:54 – T. Sài Gòn.

 

10:44:58 H. Anh có tiếp tục học ở Sài Gòn không ?

 

10:45:04 – T. Đúng vậy.

 

10:45:05 H. Hãy cho tôi biết anh đã tiếp tục học ngành nào ở Sài Gòn ?

 

10:45:15 – T. Tôi đã tham dự trường Đại học Luật Sài Gòn.

 

10:45:18 H. Được rồi. Di chuyển của anh đến Sài Gòn là khoảng năm 1971 ?

 

10:45:40 – T. ’70, ’71.

 

10:45:42 H. Được rồi. Tôi biết từ khi đọc các Câu trả lời Thẩm vấn của anh rằng thời gian của anh tại trường Đại học Luật Sài Gòn là ’72 đến ’75; Có đúng không ?

 

10:46:09 – T. ’70, ’71 đến ’71 đến ’75, tôi không chắc lắm, phải. Tôi nghĩ — ’71, ’72, ’74, ’75 — phải, tôi đã hoàn thành năm Thứ tư vào năm ’75.

 

10:46:37 H. Năm Thứ tư của trường Đại học Luật Sài Gòn ?

 

10:46:42 – T. Đúng vậy.

 

10:46:44 H. Được rồi. Anh đã bắt đầu học tại trường Đại học Luật Sài Gòn ngay khi anh đến Sài Gòn ?

 

10:46:53 – T. Đúng vậy.

 

10:46:54 H. Được rồi. Chương trình giảng dạy tại trường Đại học Luật Sài Gòn có phải là chương trình Cử nhân giảng dạy Đại học Tổng hợp không? Có nghĩa là trường Đại học và trường Luật chung với nhau ?

 

10:47:30 – T. Tôi đã tham dự trường Đại học Luật, không phải Đại học Cộng đồng.

 

10:47:35 H. Được rồi.

 

10:47:38 – T. Bốn năm tôi có đã bằng Cử nhân.

 

10:47:39 H. Được rồi. Vậy năm 1975 anh tốt nghiệp ?

 

10:47:54 – T. Tôi đã hoàn thành. Ngay sau khi tôi học xong năm Thứ tư, tôi đã rời (VN).

 

10:47:55 H. Được rồi. Và tháng năm 1975 khi anh hoàn thành việc học tại trường Đại học Luật Sài Gòn ?

 

10:48:04 – T. Tháng 4 ’75.

 

10:48:13 H. Đó có phải là kết thúc bình thường của một học kỳ hay mọi thứ đã kết thúc vào đầu năm đó ?

 

10:48:31 – T. Khoảng.

 

10:48:34 H. Đó là khoảng thời gian bình thường để học kỳ kết thúc ?

 

10:48:42 – T. Đúng vậy.

 

10:48:43 H. Được rồi. Vì vậy, bằng cấp của anh, sau đó, đã kiếm được vào tháng Tư năm 75 ?

 

10:48:58 – T. Không. Tôi vừa học xong, tôi không làm bài thi. Và sau đó tôi rời (VN) đi Hoa Kỳ

 

10:49:04 H. Được rồi. Anh đã được trao bằng Cử nhân ?

 

10:49:12 – T. Không.

 

10:49:12 H. Và đó là vì anh chưa hoàn thành bài thi cuối cùng (cuối năm) ?

 

10:49:18 – T. Đúng.

 

10:49:19 H. Được rồi. Anh đã làm việc ở bất cứ đâu khi còn đi học ở Sài Gòn ?

 

10:49:27 – T. Không.

 

 

 

Hoàng-Nam Note:

 

Ngô Kỷ rời Tam Kỳ, Quảng Nam chưa tốt nghiệp Trung học (10:44:39): “… “… “…when you were 18 before you graduated high school – …khi 18 tuổi trước khi anh tốt nghiệp Trung học ?” (10:44:50): “: “: “Yes. – Đúng vậy.”, (10:45:15): “: “: “I went to Saigon Law College. – Tôi đã tham dự trường Đại học Luật Sài Gòn.“, (10:46:44): “: “…Did you begin at the Saigon Law College as soon as you got to Saigon ? – … Anh đã bắt đầu học tại trường Đại học Luật Sài Gòn ngay khi anh đến Sài Gòn ?”

 

Không có bằng Trung học (Tú Tài II), khi vào Sài Gòn (’70, ’71) làm thế Ngô Kỷ có thể nào ghi danh vào Đại học Luật (?!)

 

 

Source:

 

-10:37:05 MR. HART: Hoyt Hart for the Plaintiff.

 

-10:37:06 MS. WARREN: Nedy Warren for Geoffrey Lyon for the Defendant.

 

-10:37:07 THE WITNESS: My name is Ngo Ky.

 

-10:37:18 THE VIDEOGRAPHER: The Reporter today is Carrie Nahmias, and she’ll now swear in the Interpreter and the Witness.

 

 

 

Relating ArticleBài Liên Quan:

 

Vehicle @ Foot Spa Container.

 

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/vehicle-foot-spa-container/2148155008594352/

 

Ngô Kỷ @ Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36.

 

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/ng%C3%B4-k%E1%BB%B7-%E1%BB%A7y-ban-ch%E1%BB%91ng-ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-36/2149447548465098/

 

VOA Phỏng Vấn Ngô Kỷ @ 1998.

 

https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-nam-tran/voa-ph%E1%BB%8Fng-v%E1%BA%A5n-ng%C3%B4-k%E1%BB%B7-1998/2814889378587575/

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

3 thoughts on “Ngô Kỷ @ Đại Học Luật hay học đại Luật (Sài Gòn)”

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights