Full album

Mùa Sao Sáng

Mùa Hoa Tuyết

Dòng sông Quê Hương

Hai Mùa Noel

Cho Kỷ Niệm Mùa Đông

Hai Vì Sao Lạc

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights