English version is below or click link
Charlie Chi Nguyen – Mayor of Westminster City – All America City

Trong sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc với một số nhóm xây dựng phi công đoàn. Với mỗi tổ chức, thông điệp gửi tới các quan chức được bầu về cơ bản là giống nhau, “Nếu bạn hạn chế 80% lực lượng lao động xây dựng làm việc trong các dự án của mình, chi phí của bạn sẽ tăng lên.” Đó là điều hiển nhiên đối với bất kỳ ai đã học Kinh tế 101. Thật không may, thông điệp này đã bị Giám đốc Khu Vệ sinh Thành phố Midway của Đảng Cộng hòa Chi Charlie Nguyễn phớt lờ. Thỏa thuận Lao động Dự án mà Nguyen và các đồng nghiệp của anh ấy đã thông qua vào năm 2021 hiện đã quay trở lại khiến những người nộp thuế của Khu Vệ sinh Thành phố Midway phải trả hơn 2,5 triệu đô la – và đó chỉ dành cho MỘT dự án!

Khu Vệ sinh Thành phố Midway không đăng các gói chương trình làm việc của mình (bao gồm cả báo cáo của nhân viên về các mục trong chương trình làm việc) trên trang web của mình. Vì vậy, thông tin còn hạn chế, nhưng có vẻ như vào tháng 4 vừa qua, tất cả 5 Giám đốc Khu Vệ sinh của Thành phố Midway đã bỏ phiếu thông qua Thỏa thuận Lực lượng Lao động Dự án (PWA) với Hội đồng Giao dịch Xây dựng và Xây dựng Quận Los Angeles/Orange cho Dự án Bổ sung, Năng lượng mặt trời và Tu sửa Khu vực của họ. (https://www.midwaycitysanitarydistrict.com/files/a5114e8c1/04-20-2021_agenda.pdf)

Vào tháng 9 năm 2021, Khu Vệ sinh Thành phố Midway (MCSD) bắt đầu nhận thầu để xây dựng các công trình bổ sung cho các văn phòng của Khu Vệ sinh Thành phố Midway và tu sửa các văn phòng của Khu Vệ sinh Thành phố Midway. Hạn chót đấu thầu ban đầu là ngày 14 tháng 9 năm 2021, với giá trị ước tính là 2.800.000 đô la.

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, hội đồng đã từ chối tất cả các giá thầu. Hội đồng đã bỏ phiếu để quảng cáo đấu thầu một lần nữa vào ngày 7 tháng 12 năm 2021. Giám đốc Tyler Diep bày tỏ lo ngại rằng các tiêu chuẩn quá hạn chế và họ sẽ không nhận đủ giá thầu. (https://www.midwaycitysanitarydistrict.com/files/b434a88f8/12-07-2021_minutes.pdf).

Điệp nói đúng. Sau nhiều vòng đấu giá nữa, ước tính hiện tại là 4.650.000 đô la và giá thầu thực sự được đưa ra thậm chí còn cao hơn thế! Sáu (6) Hồ sơ dự thầu sau đây đã được nhận:

  1. $5.401.240,00
  2. $5.499.483,00
  3. $5.607.231,00
  4. $5,656,235.41
  5. $6.745.218,74
  6. $7.210.000,00

Vì vậy, nếu ước tính giá thầu ban đầu là 2,8 triệu đô la và MCSD chấp nhận giá thầu thấp nhất hiện có, PLA sẽ tiêu tốn của học khu 2.601.240 đô la (khoảng 2,6 triệu đô la).

Nếu MCSD chấp nhận giá thầu cao nhất là 7,21 triệu đô la, thì PLA sẽ khiến người nộp thuế phải trả hơn 4,4 triệu đô la.

Đáng buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên Chi Charlie Nguyễn từ chối bảo vệ người nộp thuế. Năm ngoái, Nghị viên Chí Charlie Nguyễn đã đưa ra kiến nghị phê chuẩn một dự luật bỏ phiếu giữ mức tăng thuế suất bán hàng 1% ở mức cao giả tạo trong MƯỜI NĂM nữa! Rất may, anh ấy đã không nhận được đủ số phiếu bầu. (https://voiceofoc.org/2020/08/westminster-council-again-fails-to-act-on-sales-tax-measure-as-financial-crisis-looms/.)

“Nhưng tại sao chúng ta phải quy trách nhiệm cho Chi Charlie Nguyen nếu cả 5 Giám đốc đều bỏ phiếu cho Thỏa thuận Lao động Dự án lãng phí, phân biệt đối xử?” bạn có thể hỏi.

Đối với tôi, câu trả lời rất đơn giản. Bạn cho rằng các chính trị gia theo chủ nghĩa tự do như Sergio Contreras hay Andrew Nguyễn sẽ chi tiêu quá mức và lãng phí tiền thuế của người dân. Đó là một phần trong triết lý chính trị của họ. Tyler Diep đã xuất hiện với tư cách là người ủng hộ PLA tại các thành phố như Anaheim và Garden Grove. Mark Nguyễn đã không bỏ phiếu cho PLA vì anh được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 để lấp chỗ trống do Giám đốc Margie Rice qua đời vào ngày 25 tháng 7 năm 2021 để lại.

Bạn không mong đợi những hành vi gian lận và bội chi của người nộp thuế từ những đảng viên Đảng Cộng hòa như Chi Charlie Nguyễn.

Thật không may, các cử tri của Khu vệ sinh Thành phố Midway không thể buộc Nguyễn phải chịu trách nhiệm cho đến tháng 11 năm 2024. Tuy nhiên, các cử tri ở Thành phố Westminster sẽ chỉ phải đợi hơn 100 ngày một chút để buộc Chi Charlie Nguyễn phải chịu trách nhiệm về thỏa thuận lãi suất đặc biệt gây lãng phí hơn 2,5 triệu đô la của mình đô la của người nộp thuế.

Với lạm phát và giá xăng tăng cao, việc Chi Charlie Nguyễn lãng phí tiền thuế của chúng ta không thể đến vào thời điểm tồi tệ hơn đối với người nộp thuế. Và ai biết được anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về bao nhiêu lãng phí khi hợp đồng tăng giá cuối cùng được trao.

“Republican” Chi Charlie Nguyen Cost Taxpayers Over $2.5 Million Dollars For ONE Project!

Posted by Dave Everett on July 21, 2022

Over my career I have worked with several non-union construction groups. With each organization the message to elected officials has been essentially the same, “If you restrict 80% of the construction workforce from working on your projects, your costs will go up.” It is obvious to anyone who has taken Economics 101. Unfortunately, this message was ignored by Republican Midway City Sanitary District Director Chi Charlie Nguyen. The Project Labor Agreement that Nguyen and his colleagues passed in 2021 has now come back to cost Midway City Sanitation District taxpayers over $2.5 million dollars – and that is just for ONE project!

Midway City Sanitary District does not post its agenda packets (including staff reports for agenda items) on its website. So information is limited, but it appears that last April, all 5 Midway City Sanitation District Directors voted to approve a Project Workforce Agreement (PWA) with Los Angeles/Orange Counties Building and Construction Trades Council for their District Addition, Solar and Remodel Project. (https://www.midwaycitysanitarydistrict.com/files/a5114e8c1/04-20-2021_agenda.pdf)

In September 2021, the Midway City Sanitary District (MCSD) began accepting bids to build additions to the Midway City Sanitary District offices and a remodel of the Midway City Sanitary District offices. The original bid deadline was September 14, 2021, with an estimate of $2,800,000.

On October 5, 2021 the board rejected all bids. The board voted to advertise for bids again on December 7, 2021. Director Tyler Diep expressed concern that the the qualifications were too restrictive and they wouldn’t get enough bids. (https://www.midwaycitysanitarydistrict.com/files/b434a88f8/12-07-2021_minutes.pdf).

Diep was correct. After several more rounds of bidding, the estimate is now $4,650,000 and the bids that actually came in were even higher than that! The following six (6) Bids were received:

1. $5,401,240.00
2. $5,499,483.00
3. $5,607,231.00
4. $5,656,235.41
5. $6,745,218.74
6. $7,210,000.00

So if the initial bid estimate was $2.8 million and the MCSD accepted the lowest bid now available, the PLA will have cost the district $2,601,240 (about $2.6 million.)

If the MCSD accepts the highest bid of $7.21 million, then the PLA will have cost taxpayers over $4.4 million.

Sadly, this isn’t the first time Chi Charlie Nguyen has refused to defend taxpayers. Last year Councilman Chi Charlie Nguyen made a motion to approve a ballot measure keeping a 1% sale tax rate hike artificially high for another TEN YEARS! Thankfully, he failed to get enough votes. (https://voiceofoc.org/2020/08/westminster-council-again-fails-to-act-on-sales-tax-measure-as-financial-crisis-looms/.)

“But why should we hold Chi Charlie Nguyen responsible if all 5 Directors voted for the wasteful, discriminatory Project Labor Agreement?” you might ask.

To me, the answer is simple. You expect liberal politicians like Sergio Contreras or Andrew Nguyen to overspend and waste taxpayer money. It is part of their political philosophy. Tyler Diep has already come out as a PLA supporter in cities like Anaheim and Garden Grove. Mark Nguyen did not vote for the PLA because he was appointed to the Board of Directors on September 7, 2021 to fill the vacancy left by Director Margie Rice who passed away on July 25, 2021. 

You do not expect taxpayer rip-offs and overspending from Republicans like Chi Charlie Nguyen.

Unfortunately, Midway City Sanitary District voters can’t hold Nguyen accountable until November 2024. However voters in the City of Westminster will only have to wait a little over 100 days to hold Chi Charlie Nguyen accountable for his special interest deal that wasted over $2.5 million taxpayer dollars.

With rising inflation and gas prices, Chi Charlie Nguyen’s waste of our tax money could not come at a worse time for taxpayers. And who knows how much waste he will be responsible for when the final inflated contract is awarded.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights