Sat. Dec 2nd, 2023

From: AU DANG <bangphongdva033@gmail.com> On Friday, July 15, 2022 at 06:25:26 PM PDT
To: …………………….
Subject: Thiên tài mà không thấy tội ác của anh em nhà Hoàng Cơ Minh làm kháng chiến bịp để bao nhiêu người yêu nước nhưng ngây thơ phải chết trong núi rừng âm u và làm mất niềm tin của đồng bào, mặc dầu rất nhiều cựu quân nhân như Tướng Phạm  Quốc Thuần cảnh báo Tập Thể Chiến sĩ đã bị Việt Tân xâm nhập mà Thiên Tài vẫn không cần trả lời, cứ việc im thin thít.

Tôi biết từ khi Tập thể Chiến sĩ VNCH chưa thành hinh, vì tôi có nguồn tin mật cho biết băng đảng Việt Tân dự định nhốt tất cả các Cựu Quân Nhân VNCH vào một “tụ” giống như Mặt Trận Tổ Quốc của Việt Cộng. Vì thế, tôi đã điện thoại khuyên Đại tá Nguyễn Xuân Vinh đừng nhận lời làm bất cứ vai trò gì trong cái gọi là Tập thể Chiến Sĩ.Đại tá Nguyễn Xuân Vinh có thể là thiên tài khoa học, nhưng không có khả lãnh đạo, lại còn tự kiêu không cần nghe ai góp ý.

Tất cả cán bộ lãnh đạo Việt Tân như Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, BS Trần Xuân Ninh, Đỗ Hoàng Điềm chẳng ai có khả năng lãnh đạo đâu! Đảng Việt Tân nhận chỉ thị từ nơi “không ai biết” để phá nát Cộng Đồng đó. Kỹ thuật Việt Tân dùng y hết như Việt Cộng, hễ ai tỏ ra Việt Tân nghi ngờ Việt Tân là tay sai Việt Cộng, liền có bọn dư luận viên đầu đường xó chợ bôi bẩn ngay.

Tôi khi cho Nguyễn Tường Tuấn xem bức thư của Trung tướng Phạm Quốc Thuần (SVSQ Đà Lạt, Khóa 5) gửi cho Thiếu tướng Bùi Đình Đạm (Giám đốc Nha Động Viên VNCH) để biết đôi chút về thiên tài khoa học Nguyễn Xuân Vinh nhé!

Dù một người thông minh đến mấy mà háo danh vọng, đều rơi mặt nạ. Vì bàn tay không bao giờ che nổi mặt trời!Dưới đây là tâm thư của Trung tướng Phạm Quốc Thuần gửi cho Thiếu tướng Bùi Đình Đạm:

Tâm Thư Gửi Muộn

Kính gửi
Niên Trưởng Bùi Đình Đạm
Cựu SVSQ/VBQGVN/K1

 
Thưa Niên Trưởng,
 
     Một.- Đọc Tuần-báo TIẾNG DÂN, số 254, thứ Bảy, 28-4-2007, trang 3, bài viết “Những Chuyện Trái Khoáy” trong Mục THIÊN HẠ PHONG TRẦN, tác giả Lão Móc.

 ( Khởi trích) “…Vào chiều thứ Sáu 13 tháng 4 vừa qua Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã có một buổi họp để kiện toàn tổ chức và soạn thảo chương trình cho Đại Hội lần thứ hai TTCSVNCH Hải Ngoại. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và các cựu tướng lãnh như Nguyễn Bảo Trị, Nguyễn Khắc Bình, Bùi Đình Đạm, Lý Tòng Bá, cùng ông Võ Long Triều đã chủ-tọa buổi họp.” (Ngưng trích).
 
     Sau khi ông NXV phát biểu về lý do và mục-đích buổi họp, NT tiếp lời. (Khởi trích)…cựu thiếu-tướng Bùi Đình Đạm, (Đại Diện Hội Đồng Tướng Lãnh) cũng bày tỏ “…Thật vui mừng…Trong hiện tại, Tập Thể có bổn phận sát cánh cùng các tổ chức khác để làm hậu phương vững chắc… (Ngưng trích).
 
     Trước hết tôi yêu cầu NT xác định, kể từ thập niên 90, Hội Đồng Tướng Lãnh còn sinh họat không? Nếu còn sinh họat thì Ai là Chủ-Tịch Ban Chấp Hành?

 Riêng tôi biết thì trong khỏang thời gian tối thiểu là 10 năm trở về đây, Hội Đồng Tướng Lãnh đã không sinh họat. Tôi cũng đã kiểm tra lại với Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị qua điện thoại và Chuẩn Tướng Trần Đình Thọ qua điện thư thì: Từ sau Đại Hội 5-7-86 tại Santa Ana, Chủ Tịch đòan gồm 3 tướng lãnh Chung Tấn Cang, Dư Quốc Đống và Trần Văn Minh đã được Đại Hội bầu cử vào Chủ Tịch đoàn nhiệm kỳ  86 – 89, HDTL ngưng họat động. Tôi còn lưu giữ một số văn-kiện từ khởi sự 1984 đến buổi họp Ban Chấp Hành nhiệm-kỳ 86-89 do Trung Tướng Trần Văn Minh, Tư Lệnh sau cùng của Không Lực VNCH, ký thay cho bộ ba: Đô Đốc Chung-Tấn-Cang, Trung Tướng Dư-Quốc-Đống và Trần-Văn-Minh. Trong Biên-Bản buổi họp ngày 12 tháng 12, năm 1986, đọan 8 có ghi: “ Những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến uy tín của anh em Tướng lãnh, có ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối của Hội, đều vẫn và phải do đại đa số tướng lãnh quyết định. Và Chủ Tịch trong Chủ Tịch Đoàn, mỗi người cũng chỉ một phiếu như tất cả mọi anh em Tướng Lãnh Hội Viên khác.” Căn cứ theo tuyên ngôn này thì NT đã không tôn trọng tập thể các tướng lãnh và Hội Đồng Tướng Lãnh không đề cử NT làm đại diện.
 
     Sở dĩ tôi phải gửi Tâm Thư cho NT để nhắc nhở NT  về “Tôn Chỉ  tiên quyết của các tướng lãnh là dứt khóat đứng ngoài mọi tổ chức chính trị chi phối bởi bất cứ cá nhân hay đảng phái nào, và chỉ vận dụng toàn lực việc kết hợp và phát huy tình đoàn kết cho tập thể cựu quân nhân ở hải ngoại”. Tôn Chỉ này đã được ghi trong Biên Bản các tướng lãnh trong buổi họp đầu tiên tại Hoa Thịnh Đốn ngày 7 tháng 10 năm 1984. Buổi họp thành lập Ủy Ban Lâm Thời Vận Động Liên Kết Tập Thể Chiến Hữu Việt Nam Cộng Hòa, đồng ký tên 10 Tướng Lãnh: 

  • Vùng Đông:  Đại Tướng Cao Văn Viên, Trung Tướng Lữ Lan, Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng, Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh;
  • Vùng Texas: Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Thiếu-Tướng Bùi Thế Lân;
  • Vùng Tây: Trung-Tướng Lê Nguyên Khang, Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị và Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ (trong số 10 vị này đã có 4 vị tướng quá vãng).

       Cũng căn cứ vào Tôn Chỉ này, tôi đã gửi Thư Ngỏ vào đầu tháng 4, 2005 cho Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh, người được bầu giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện TTCS/VNCH trong Đại Hội Toàn Quân tháng 9 năm 2003 vì lý do ông Vinh đã cố tình phối hợp với Đảng Việt Tân trong ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/2005 biến thành “VN Freedom March”. Vì vậy, NT nên thận trọng khi giao tiếp với cá nhân hay đảng phái chính trị. NT hoặc các tướng lãnh niên trưởng và niên đệ khác không nên tự nhận là Đại Diện cho Tập Thể Tướng Lãnh và chỉ hành động hay phát biểu với tư cách “cá nhân.”
 
     Trong trường hợp có nhu cầu Hội Đồng Tướng Lãnh muốn tái hoạt động thì cần phải tổ chức một Đại Hội Tướng Lãnh khác; bầu một Ủy Ban Chấp Hành mới để thay đổi Tôn Chỉ và Mục Tiêu nếu thấy cần thiết. Nếu muốn tổ chức, cần phải nhật tu danh sách tướng lãnh.
Theo bảng danh sách cũ năm 1984 thì có 84 người và tính đến năm 2007 đã mãn phần 31 người. Sơ khởi là phải tổ chức một Ủy Ban Tổ Chức khoảng 5, 6 vị tướng dưới 70 tuổi (lý do sức khỏe và minh mẫn.) Công việc đầu tiên là nhật tu lại danh sách và địa chỉ tướng lãnh còn sống; thứ đến là  tổ chức một cuộc “ trưng cầu TƯỚNG ý “ đại ý là “ có nên tái tổ chức Hội Đồng Tướng Lãnh không? Người nào trả lời “NÊN” thì cần góp ý trong vấn đề sửa đổi “Điều Lệ và Nội Quy”, đặc biệt là “Mục Đích và Tôn Chỉ”. Vị tướng nào không tham gia cũng xin cho biết lý do để có thể đi đến kết luận nên hay không nên tái tổ chức “Hội Đồng Tướng Lãnh”. Hồi 1986 chỉ có 24 (16 hiện diện trong ngày ÐH và 8 có giấy ủy quyền) trên tổng số 84 tướng có mặt tại Mỹ va Âu Châu. Thông thường thì cần phải có qúa bán phần tổng số mới coi như có giá trị; như vậy phần đông tướng lãnh hơn 20 năm trước không “hào hứng” sinh hoạt chính trị (có thể không phải là sợ đấu tranh, mà là thấu hiểu phương ngôn “Bại binh chi tướng, bất khả ngôn dung – Vong quốc chi đại phu, bất khả ngôn tri”. Tuy nhiên, làm việc gì cũng phải suy nghĩ rằng hành động ở hải ngoại (có làm hại gì đến cuộc đấu tranh của 80 triệu đồng bào quốc nội?).
 
     Hai.- Báo Tin Việt News tường trình là trong buổi họp ngày 14-4-07 GS NXV đã nêu ra mục tiêu tương lai để Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 vào trung tuần tháng 10, 2007 biểu quyết đó là:

a. Bãi bỏ cơ cấu Hội Đồng Điều Hợp (do Th. Tg. Lê Minh Đảo điều hành qua 4 năm – 03 đến 07) vì lý do: để tránh tình trạng hai cơ cấu TT Điều Hợp TƯ và HÐÐD có thể đưa ra những chỉ thị không đồng nhất, và  thành lập các đại diện dưới sự chỉ đạo của HÐÐD (do GS Nguyễn X. Vinh điều hành từ năm 2003 đến năm 2007);

b. Nới rộng sinh họat của Tập Thể CSVNCH-HN đến các Hội Ái Hữu đồng hương trong cộng đồng Người Việt Hải Ngọai để tạo gạch nối tình Quân Dân và tăng cường thế mạnh của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS tại hải ngọai.
 

      Thưa Niên Trưởng,

  • Luận về điểm (a)

  Ngay từ lúc khởi sự vào đầu năm 2003 (Ngày 20/01/03), khi nhận thư hỏi ý kiến của Niên Đệ Lê Minh Đảo, tôi đã trả lời “Việc tập hợp anh em QLCHVN là điều ước mong của mỗi quân nhân, nhưng tôi nhấn mạnh ở điểm Vấn Đề Thống Nhất và Kết Hợp mới là quan trọng; vì vậy không vội vã tổ chức Đại Hội Toàn Quân ngay vào tháng 9, 2003, cần phải tổ chức một Ủy Ban Liên Lạc Trung Ương.  Mỗi hội đòan quân nhân, cảnh sát v.v.. cũng tổ chức một ủy ban liên lạc để tiến tới một sự kết liên nhuần nhuyễn, thời gian từ 6 tháng đến 1 năm.  Sau khi tiến tới “Nhất Ngôn Bá Ứng”(Một lời nói lên, Trăm người đáp ứng), đó là thời gian tổ chức “Đại Hội Toàn Quân”. Và tôi kết luận: chúng ta không nên vội vàng vì vội vã sẽ vấp ngã.
 
     Và giờ đây, căn cứ theo 5 điện thư (email) giữa anh Đòan Hữu Định (nguyên là TTK của Tập Thể) với: luan@California.com, Jul.25/07,-  thuy3dalat@hotmail.com, Aug. 07/07,congbangtran@wanado.fr, Aug.09/07,- rexrooster05@yahoo.com,Aug.15/07,- va pd323@hotmail.com, Aug.21/07,- đại  ý như sau:

(1).. “ Tôi rất buồn chán với sự liên lạc thiếu vắng hiện giờ trong Tập Thể, quan lớn ở trên out of touch, lính tò te ở dưới đương đầu với trăm thứ việc…”,
 
(2).. “ Mọi sửa đổi cần phải được sự biểu quyết của Đại Hội Đồng gồm các hội đoàn tiên khởi đã ngồi lại và thành lập ra Tập Thể. Các Trung Tâm TTĐH không phải là thành viên của Đại Hội Đồng. Chỉ các hội đoàn trong ĐHĐ mới quyết định chứ không phải như ĐH ở SJ (ngày 14-4-07) mà TTĐH tự nhiên có 5 phiếu bầu!
 
Thật vô lý!  Những ai có quyền đại diện dịch sao cũng được, miễn có phe cánh đi theo thật đông là ăn trùm. Ai muốn làm gì cũng được. Nếu cần thì dẹp bỏ cái tên Tập Thể để thành lập tổ chức mới cũng tốt thôi, để trọn năm nói chuyện lý thuyết và mỗi năm họp lại ăn uống nghe nhạc, bầu bán cho có điều dân chủ rồi đâu nằm yên đó có chết ai đâu. Tổ chức mới với tên mới thì đâu có cần đủ số hội đòan tiên khởi đến họp. Tôi cũng dư biết người ta muốn làm gì. Để tránh cho người ta được thành công dễ dàng trong ý muốn, tôi sẽ không dự. Qua tháng 10 tới, Tập Thể đã được thành hình trong Đại Hội Toàn Quân 2003 sẽ là một tổ chức mới.”,
 
(3)..  “Tôi nản phải đối phó với lọai người khoái có chức cao (không lương bỗng) mà không có vision, chẳng biết làm việc. Vẻ toàn chuyện mơ tưởng và như bao nhiêu người bên ngoài đã phê phán là việc làm chỉ có thông cáo rồi tụ họp lại ăn nhậu mà thôi”,
 
(4)… “Lần tu chính điều lệ vừa qua (14-4-07) của Tập Thể đã đi sai đường cũng như nguyên tắc và làm xáo trộn hết căn bản sinh hoạt để Tập Thể hoạt động hữu hiệu. Ủy Ban Thường Vụ HĐĐD được đề ra đã dẫm chân trên TT Điều HợpTU. Các TT Trưởng địa phương không có nhân lực hội đòan được đưa vào làm thành viên của HĐĐD. Cơ cấu như Ủy Ban Đặc Nhiệm Nghiên Cứu quá rộng quyền và nhân sự thiếu hụt để cá nhân phải đội 2, 3 mũ có trách vụ conflicting.”,
 
(5)…” Rượu cũ quá, thay bình, thay vỏ mới, đem các hội đồng hương vô lúc này, nhưng nhân lực lại trống không, vẫn thiếu dài dài càng làm nản chí anh em thêm.” 
    
Lướt qua 5 điện thư (email) liệt kê trên đây hẳn Niên Trưởng phải hiểu tình trạng của tổ chức Tập Thể trong 4 năm vừa qua đã dậm chân tại chỗ (căn cứ theo một email gửi cho bac-ai@comcast.net ngày thứ Tư 15 Aug., 2007, anh ĐHĐ viết “ 4 năm rồi còn gì nữa. Tu chính điều lệ 3 lần. Thực chất chưa có, bây giờ muốn có thêm tổ chức khác công tác thì  làm sao thực hiện được đây?”). Tôi xem thì NT là thành phần cốt cán trong tổ chức của Tập Thể vì tham chiếu email của Đòan Định gửi <pdan323> “..Một số tướng lãnh có tiếp xúc với anh thì anh có nghe được, ngoài Th/Tg BĐĐạm có thể sẽ không có ai khác tham dự..”. Vậy nếu thật sự tổ chức lỏng lẻo, suy yếu như anh ĐHĐ nêu lên thì câu hỏi là NT và Hội Đồng Tư Vấn có nhìn thấy không? Và đã có ý kiến gì với ông NXV?
 
     Viết đến đây chợt nhớ lại vào đầu tháng 4, 2005, sau khi tôi gửi “Lá Thư Ngỏ” cho ông NXV (mục đích để can ông không nên phối hợp “Diễn Hành cho Tự Do” với tổ chức Đảng Việt Tân, cũng như Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4/75 tại Đài Tưởng Niệm 58,000 quân nhân HK đã tử vong trong chiến tranh VN vì lý do rất đơn giản là trên bức tường đá đen đó không co tên chiến sĩ VNCH). Ông NXV đã gọi điện thoại và hai người đàm thọai khoảng 2 phút. Tóm tắt là “sẽ xem xét lại vấn đề (VN Freedom March) và (Quốc Hận)” và “ông không cần phải hỏi ý kiến ai cả” (khi hỏi đến có hay không hỏi ý kiến mấy vị tướng trong Hội Đồng Tư Vấn).

  •      Luận về điểm (b):

  Về vấn đề Nới rộng sinh họat Tập Thể đến các Hội Đồng Hương? Đại Úy ĐHĐ có ý kiến  “Bốn năm rồi còn gì nữa. Tu chính điều lệ tới 3 lần. Thực chất chưa có, bây giờ muốn có thêm tổ chức khác công tác…”. 
 
 Sáu năm trước (2001) Nguyễn Đình Bin đến Bắc Cali. đã phát biểu trong một cuộc họp bỏ túi tại Lãnh Sự Quán VC ở San Francisco, (lẽ dĩ nhiên có một số Việt gian thường thậm thụt đi đi về về VN giao dịch với chúng), tên NĐB (nguyên là Phó Thủ Tướng đặc trách về Việt kiều) đã nói đến kế hoạch “gia tăng thành lập các (Hội Đồng Hương??) để các địa phương quốc nội dễ dàng “giao lưu và tiếp cận” với hải ngoại. Đồng bào hải ngoại, sau hơn 30 năm xa quê hương, đâu còn nhớ rõ hàng xóm, láng giềng, ai còn ai mất; vi vậy bọn công an, cán bộ chính tri dễ trà trộn nằm vùng đợi thời cơ. Hơn nữa, chủ trương của bọn VC luôn luôn tìm cách xâm nhập vào tổ chức các đoàn thể QG để “Biến Tổ Chức Ðịch Thành Tổ Chức Ta”. Tuần San VN
 
Cuối Tuần số 4958, ngày 13 tháng 8, 2005 đăng chuyện Phùng Thế Tài và cuốn “ Bác Hồ, những kỷ niệm không quên” , có đọan như sau: “Anh Bình báo cáo với bác là cơ sở Đảng tốt, kiều bào vẫn hướng về Hội Giải Phóng…Về tình hình Quốc Dân Đảng lập Mặt Trận VN Cách Mạng Đồng Minh, Vân Nam phân hội, để tranh dành quần chúng với ta, nhưng các anh không vào hội ấy để dứt khoát phản đối chúng.” Bác nhận định ngay “Không vào là sai rồi. Tại sao không vào? Chúng nó mở cửa cho ta vào nắm quần chúng, sao ta lại quay đi? Chúng mở được hội, thì ta có khả năng triệu tập quần chúng. Ta phải lợi dụng khả năng ấy. PHẢI VÀO MÀ BIẾN TỔ CHỨC ĐỊCH THÀNH TỔ CHỨC TA.” (BHNKNKQ, trang 76).

 Tóm lại, căn cứ theo sự nhận xét của anh Đoàn Hữu Định, nguyên Tổng Thư Ký của Tập Thể, thì tổ chức còn lỏng lẻo, dậm chân tại chỗ, vậy có nên mở rộng tổ chức đến các hội đồng hương (như ý muốn của ông NXV) chưa? ( Tôi không muốn Niên Trưởng và HĐ Tư Vấn vội vã quyết đóan, tôi xin trích một đọan ngắn trong bài viết “PHIẾM DỊ” của tác giả Đào Nương, trang 62, Saigon Nhỏ – OREGON – Ngày 20 tháng 7, 2007

(khởi trích. “ * Danh sách những ông bà tham dự dạ tiệc với xếp già Nguyễn Minh Triết đã lọt ra ngoài, trong đó là:  Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Thu Đăng, Hồ Văn Xuân Nhi, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu (First Vietnamese American Bank),Trương Công Cảnh (cựu Chủ Tịch Hội Ái Hữu Quảng Nam Đà Nẵng) và vợ chồng thương gia Lê văn Chiêu, chủ hệ thống bánh mì Lee’s Sandwiches, Tony Le, chủ hệ thống chuyển tiền Le gửi tiền lẹ”- ( ngung trich).
 
     Thưa NT Bùi Đình Đạm,

Bức “Tâm Thư Gửi Muộn” này không mang tính chất đã phá mà là muốn xây dựng và củng cố cái hiện tại, đó là  Tập Thể mà hiện trạng (căn cứ theo 5 điện thư của anh ĐHĐ) đã trở nên “Xấu”, chỉ vì ngay từ khởi sự đã phạm 6 điều “quá đáng”:  đơn giản quá, nôn nóng quá, vội vàng quá , hăng hái quá, tự tin quá, và lạc quan quá”. Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề nội bộ của tổ chức TTCSVNCHHN. Tôi chỉ mong muốn quý vị giữ vững lập trường chống Cộng của QLVNCH, đặc biệt là quý Tướng Lãnh, khi quý vị dấn thân gia nhập một tổ chức nào đó, điều cần thiết là quý vị “Nhận Diện” cá nhân hay nhóm vì chủ Trương và “Quá Trình” sinh hoat, giao du của họ. Sau khi đã gia nhập phải thành thật với vai trò của mình, Nhìn thấy điều sai trái phải lập tức ngăn cản, không “Mũ Ni Che Tai”, không “Chín Bỏ Làm Mười”. 
 
 Bước sang thế kỷ 21, Hoa Kỳ vì nhu cầu “chiến lược tòan cầu” đã thay đổi chính sách vùng Đông Nam Á, Đặc biệt đối với Tà Quyền Hà Nội; cũng vì  thế bọn Việt gian tay sai cũng được xử dụng để tiếp tay cho quan thầy, ngang nhiên đối đầu với cộng đồng người Việt tị nạn. Vì thế công cuộc chống cộng của chúng ta mỗi ngày một khó khăn, đường lối cần phải tinh xảo hơn. Mỗi tổ chức Quân, Dân lúc này cần phải nặng tính chất “Tình Báo” để nhìn cho rõ Địch, Bạn. Luôn nhớ câu “Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói, Hãy “NHÌN” Những Gì Cộng Sản Làm” (Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ).
 
      Thưa Niên Trưởng, cổ nhân có câu “Thuốc đắng dã tật, Lời thật mất lòng”, theo tôi nghĩ thì Tập Thể cần phải củng cố tổ chức và thanh lọc hàng ngũ trước khi nới rộng tổ chức.

      Mến chào Niên Trưởng.

Trân trọng,
Phạm Quốc Thuần
Cựu SVSQ/TVBQGVN/K5
Portland, ngày 30 tháng 9 năm 2007

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights