Trả lời luật sư ba bựa

DOES A LAWYER HAVE TO BE LICENSED IN EACH STATE IN ORDER TO PRATICE THERE? LUẬT SƯ CÓ CẦN PHẢI ĐƯỢC CẤP PHÉP Ở MỖI TIỂU BANG TRONG TRÌNH TỰ HÀNH NGHỀ Ở ĐÓ KHÔNG?

Hỏi:
Luật sư có cần phải được cấp phép ở mỗi tiểu bang để hành nghề ở đó không? Nguyên tắc bất cứ thời điểm, đúng thế. Nói chung, để một luật sư hành nghề luật sư, (các) luật sư đó phải được cấp phép hành nghề tại tiểu bang đó. Tuy nhiên, một số luật sư chỉ hành nghề tại tòa án liên bang. Một luật sư ngoại bang chỉ có thể hành nghề tại tòa án liên bang miễn là anh ta biết rằng anh ta chỉ được cấp phép tại tòa án liên bang (tuy nhiên, để được nhận vào tòa án liên bang, bạn phải có ít nhất một giấy phép hành nghề luật của bang ).
Does a lawyer need to be licensed in each state in order to practice there? Most of the time yes. Generally, in order for a lawyer to practice law, (s)he must be licensed to practice in that state. However, some attorneys only practice in federal court. An out-of-state attorney may practice only in federal court as long as he makes it known he is only licensed in the federal court (however, in order to be admitted in a federal court, you must have at least one state law license).

Trả lời:

Yes, a lawyer has to be licensed in each state in order to practice there (i.e. appear in court). In Arizona, it used to be that in order to be licensed, you had to take the Arizona bar exam. Now Arizona has reciprocity with many other states, such that if someone is licensed in another state and has been practicing for five years or more, they can become admitted in Arizona as well. But they still have to go through a process called Admission on Motion. Có, luật sư phải được cấp phép ở mỗi tiểu bang để hành nghề ở đó (tức là hầu tòa). Ở Arizona, trước đây để được cấp phép, bạn phải tham gia kỳ thi kiểm tra tại Arizona. Bây giờ Arizona có đi có lại với nhiều tiểu bang khác, chẳng hạn như nếu ai đó được cấp phép ở một tiểu bang khác và đã hành nghề từ năm năm trở lên, họ cũng có thể được nhận vào Arizona. Nhưng họ vẫn phải trải qua một quá trình gọi là đăng ký vào một sự tác động.

Hỏi:

Tôi có thể thực hành Luật Liên bang độc quyền ở Texas mà không vi phạm các lĩnh vực của Luật Texas không? |
Tôi sống ở Beaumont, Texas và hiện tại tôi đang theo học tại một trường luật về thư từ được California chấp thuận – chính xác là Trường Luật Taft. Tôi đã thực hiện thẩm định của mình bằng cách liên hệ với Hội đồng Thẩm tra Luật của Texas cùng với bốn (4) Tòa án Quận của Hoa Kỳ ở Texas. Điều tôi học được từ Hội đồng Giám định Luật Texas là một khi tôi tốt nghiệp, tham dự kỳ thi luật sư California và được cấp giấy phép hành nghề ở California, tôi sẽ không được phép hành nghề luật sư tại các tòa án bang Texas. Tuy nhiên, miễn là tôi được chấp nhận hành nghề luật sư tại các Tòa án quận của Hoa Kỳ đặt tại Texas, tôi sẽ được phép hành nghề luật sư ở Texas miễn là hành nghề luật sư của tôi là độc quyền của luật Liên bang. Về cơ bản, tôi sẽ không được phép đưa ra lời khuyên pháp lý liên quan đến các vấn đề liên quan đến luật Texas, trừ khi nó nằm trong các tiêu chuẩn của một thủ tục pháp lý tại Tòa án Liên bang. Tất cả bốn (4) Tòa án Quận của Hoa Kỳ ở Texas đều cho phép nhập viện dựa trên việc có giấy phép luật hợp lệ ở bất kỳ một trong số 50 tiểu bang. Dựa trên thông tin này, những lĩnh vực thực hành Liên bang nào sẽ tốt để tập trung vào việc tôi có nhiều khả năng sẽ phải đi một mình khi vượt qua CBX? Quyền dân sự, Fed. Phòng thủ hình sự, Luật Hải quân? Cám ơn

Can I practice exclusively Federal Law in Texas without infringing on areas of Texas Law?

I live in Beaumont, Texas and currently I am attending a California approved correspondence law school – Taft Law School to be exact. I have done my due diligence by contacting the Texas Board of Law Examiners in addition to the four (4) U.S. District Courts in Texas. What I have learned from the Texas Board of Law Examiners is that once I graduate, take the California bar exam and become licensed in California, I would not be allowed to practice law in Texas state courts. However, as long as I am admitted to practice law in the U.S. District Courts sitting in Texas, I would be allowed to practice law in Texas as long as my practice of law is exclusive to Federal law. Essentially, I would not be allowed to give legal advice pertaining to matters relating to Texas law, unless it is within the parameters of a legal proceeding in Federal Court. All four (4) U.S. District Courts in Texas allow bar admission predicated on having a valid law license in any one of the 50 states. Based on this information, which Federal practice areas would be good to focus on being that I most likely would have to go solo upon passing the CBX? Civil Rights, Fed. Criminal Defense, Admiralty Law? Thx

Trả lời:
Nguyen Phuong Hung Bạn có lẽ đã biết rằng khi theo học một trường luật ở California, bạn có khả năng không đủ điều kiện để được cấp phép hành nghề luật sư tại các tòa án bang Texas. Tuy nhiên, nếu bạn có được giấy phép hành nghề luật sư tại các tòa án tiểu bang California và sau đó bạn được chấp nhận hành nghề tại một tòa án liên bang ở California, thì bạn có thể tìm cách được chấp nhận hành nghề tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Texas. Bạn nên liên hệ với Tòa án Quận Hoa Kỳ tại địa phương của bạn để xác nhận rằng họ sẽ chấp nhận đơn như vậy. Nếu bạn được chấp nhận hành nghề tại tòa án liên bang ở Texas, các loại trường hợp bạn thực hiện sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào bạn, miễn là bạn chỉ hành nghề tại tòa án liên bang.

You are probably aware that by attending a correspondence law school in California, you are likely ineligible to be licensed to practice law in Texas state courts. However, if you obtain a license to practice law in California state courts and you are then admitted to practice in a federal court in California, you may then seek to be admitted to practice in a U.S. District Court in Texas. You should contact your local U.S. District Court to confirm that they would accept such an application. If you are accepted to practice in federal court in Texas, the kinds of cases you take will be entirely up to you, so long as you are only practicing in federal court.

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply