Tue. Sep 26th, 2023
Ngô Kỷ – Nam Quan đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma
Nghĩa trang Biên Hòa hải ngoại một cú lừa lịch sử sinh hoạt NVHN (Người Việt Hải Ngoại) sau “khiến chán” Hoàng Cơ Minh
Thưa kiện của giới trí thức và trưởng giả trong cộng đồng NVHN

By KBCHNTV

Nhả báo tự do là một người đang sống hải ngoại rời Việt Nam ngày 27/4/1975 và trở lại đất nước 10/9/2011 và thay đổi tầm nhìn. Nhưng tính cách làm báo với chủ trương tôn trọng sự thật nên tin tức của ông được chiếu cố bởi những người thích sự ngay thẳng.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights